Artikkelen er fra 2011, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen, Region vest overleverte 30. juni Konseptvalgutredningen for fremtidige transportløsninger for Bergen til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Med forventet vekst i folketallet på over 40 prosent frem til 2040, oppstår det et stort behov for gode transportløsninger i bergensområdet.

KVU-arbeidet omfatter fremtidig transportsystem for de 12 kommunene Bergen, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy, Os, Samnanger, Vaksdal, Osterøy, Lindås, Meland og Radøy. 

Pisk og gulerot

Bergensområdet har behov for et tilgjengelig og effektivt transportsystem som sikrer gode kår for innbyggere og næringsliv.
– Vi kan ikke vurdere og eventuelt forkaste ett og ett virkemiddel isolert. Bare en samlet og koordinert bruk av tiltak og virkemidler kan gi effektene som etterspørres. Det noe forslitte utrykket ”gulrot og pisk” gjelder her. Økt kapasitet, tilgjengelighet, og framkommelighet må doseres målrettet både geografisk og innenfor ulike transportformer, sier prosjektleder for KVU-arbeidet, Magnus Natås i Statens vegvesen. Arealpolitikken blir sentral, og det er avgjørende at en ikke glemmer forutsetningene for at anbefalte enkelttiltak vil gi positive effekter. 

Investeringer må komme

I samsvar med KVU-retningslinjene er det vurdert konsepter der en søker å løse behovene innenfor dagens infrastruktur.
– 0-alternativet, med ensidig bortprising av biltransport uten større tiltak i kollektiv- eller vegtilbud, kan framstå som gunstig utfra prissatte konsekvenser alene. En slik løsning vil likevel gi klare negative følger for utvikling av regionen, mener Natås. Alternativ 1, å ta halve vegkapasiteten på innfartsårene til buss, kommer også negativt ut i samfunnsøkonomien.
– Hovedproblemet uten større investeringer er at en ikke får etablert alternativt kollektivtilbud med nødvendig framkommelighet, kapasitet og kvalitet. En får heller ikke utbedret lenker i vegnettet med velbegrunnet behov for økt kapasitet, lyder analysen fra Natås. 

Anbefalt strategi med hovedelementer for transportutvikling i Bergensområdet

Fase 1

 • Kontinuerlig planlegging og utbygging av bybane til alle bydeler som ryggrad i et helhetlig og høystandard kollektivsystem.
 • Planlegging og gjennomføring av prioriterte framkommelighetstiltak for buss
 • Starte utbygging av hovedruter for sykkel
 • Økte restriksjoner for biltrafikk. Tidsdifferensiering og andre virkemidler som kan spre toppbelastning vil være gunstig. Videre gradvis økte restriksjoner i takt med utviklet kollektivtilbud og transportvekst.
 • Omforent regional arealstrategi
 • KVU/planprosesser for lokalisering av godsterminal
 • Prioritert utbedring av lokalvegnett og tiltak for å bedre trafikksikkerheten i hele regionen.
 • Planprosesser for anbefalte større vegtiltak

 Fase 2

 • Videre utvikling av kollektivtilbudet.
 • Etablere bydelsruter for sykkel
 • Regionale samband mot vest og nord, Ringveg øst, Mindetunnel, oppgradering av Flyplassvegen med planskilte kryss og fullføring av Ringveg vest 3.btr
 • Videre utbedring av lokalvegnett og tiltak for å bedre trafikksikkerheten i hele regionen
 • Etablering av ny godsterminal

Fasene vil ikke være strengt adskilte. Enkelte tiltak og hovedelementer vil gå over lang tid.  Det er imidlertid sentralt at utbyggingen av kollektivtilbudet kommer først og at restriksjoner på biltrafikken gjennomføres.

Konseptvalgutredningen skal nå ut på offentlig høring. Frist for å komme med merknader er 1. november.

Aktuelt for fylke(r): Vestland