Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Milepæl i Bypakke Bodø søndag 28. april 2019.

Fire år etter første tunnelsalve ble snora klippet for det største prosjektet i Bypakke Bodø. Bodøtunnelen er 2,8 km lang og har to løp med to kjørefelt i hvert.

Tunnelen avlaster en trefeltsveg som sto ferdig i 1986. Stikkord har etter hvert blitt redusert framkommelighet, dårlig avvikling i kryssene, mange trafikkulykker og vanskelige forhold for gående og syklende. Etter åpningen vil to tredeler av dagens trafikk gå i tunnelen. 

Det er tett bebyggelse langs dagens trefeltsveg, så både naboer og trafikanter i området vil få positive effekter når rundt 16 000 kjøretøy i døgnet forsvinner derfra. 

Mer enn veg

Tunnelen er en del av prosjektet rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset, og handler om mer firefelts veg for bilister og kollektivtrafikken. Mens arbeidene har pågått inne i fjellet har det vært stor anleggsaktivitet utenfor – særlig på bysiden i vest. Der bygges det også underganger og gang-/sykkelvegløsninger som i stor grad skiller de som sykler og går. Arbeidene med ny riksveg 80 fortsetter til utpå høsten.  

Veidekke er hovedentreprenør for tunnelen, mens Consto har kontrakten for vegarbeidene på vestsiden. Consto overtok for M3 Anlegg som gikk konkurs i januar i fjor. Aventi har stått for elektroarbeidene. Norconsult har hatt prosjekteringen. 

Samarbeidsprosjektet Bypakke Bodø

Bodøtunnelen og resten av riksveg 80-prosjektet er en del av Bypakke Bodø. Statens vegvesen, Bodø kommune og  Nordland fylkeskommune samarbeider om pakken som har en ramme på 3,529 milliarder (2019-) kroner. Omtrent en tredjedel av midlene skal brukes til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende.  

Videre planlegges det en fase 2 av bypakken. Denne har så langt vært igjennom lokalpolitisk behandling. Her er det en forsterket satsing på myke trafikanter. 

Åpning søndag 28. april 2019

Dagen startet med åpen tunnel for de som ønsket å legge søndagsturen inn i fjellet til fots eller som syklist. Bodøoktetten og Bodø Harmonimusikk sto for den kulturelle delen. Det ble også arrangert et mosjonsløp gjennom tunnelen i regi av Bodø Run Festival.

Taler ved ordfører Ida Pinnerød (Ap), regionvegsjef Turid Stubø Johnsen og fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp). Statssekretær Allan Ellingsen (FrP) stod for siste tale og den offisielle åpningen.

Åpningsarrangementet med taler, underholdning og offisiell åpning ble streamet.

Se bilder fra åpningsdagen (også bilder nederst i denne saken)

Om Bodøtunnelen

• Bodøtunnelen er 2,8 km og går mellom Hunstadmoen og Bodøelv.

• To løp med to kjørefelt i hvert av dem

• Første tunnelsalve gikk 08.05.2015

• Gjennomslag i det østgående løpet 12.10.2017, og det vestgående 18.10.2017

• Fartsgrense 80 km/t

• Forbudt for gående og syklende

• 48 nødstasjoner med telefon og brannslukkere

• 13 havarinisjer

• 12 nødutganger mellom tunnelløpene

• Vanlig belysning og evakueringslys

• 77 kameraer

• 30 ventilatorer

• Overvåking av gassnivå

• Oppsamlingsbasseng, pumper og renseanlegg

• Muligheter til å informere bilister via radio

• Kjørefeltsignaler

• Variable fartsgrenseskilt

• Stengebommer og skilt som varsler stengt tunnel og omkjøring

• Styrings- og kommunikasjonssystem for nødetatene og Vegtrafikksentralen

• DAB og mobildekning 

Andre deler av rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset  

• Rv. 80 i Olav V gate er utvidet til firefelts veg mellom Bodøelv og Gamle Riksvei. To rundkjøringer er utvidet og det er bygget undergang for myke trafikanter. Ferdig høsten 2016. Grøntanlegg fullført i 2018.  

• Rv. 80 Thallekrysset var et lyskryss, men er nå en rundkjøring med to underganger. Dette ble tatt i bruk i 2018.  

• Rv. 80 Stormyra har store endringer. Hålogalandsgata er forlenget på en bru over riksvegen. Den er knyttet sammen med Kirkeveien og Junkerveien i en ny rundkjøring. En tidligere rundkjøring på riksvegen er flyttet og endret fra firearmet til trearmet. Myke trafikanter får mye bedre forhold i dette ulykkeutsatte området.  

• Rv. 80 Bodøelv er bygget om fra et lyskryss til to rundkjøringer. Det er bygget tilsammen fem bruer over Bodøelva. Myke trafikanter krysser under bruene og via en undergang. Ny parkeringsplass i forbindelse med turområdet.  Arbeidene pågår.

• Rv. 80 Bodøelv–Thallekrysset får sykkelveg med fortau på hele strekningen. Myke trafikanter krysser uhindret av biltrafikken. Deler er tatt i bruk. 

Folk samler seg til tunnelvandring og offisiell åpning. Foto: Marius Skjerve Staulen, Statens vegvesen
© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Nordland