Trafikken ved Bodøelv legges om til nytt og permanent kjøremønster denne helga.

– Trafikantene kan se frem til et nytt og bedre kjøremønster i området, med Olav V gate og rv. 80 knyttet sammen i den nye rundkjøringen. Vi regner med å kunne åpne denne delen av det nye veganlegget lørdag morgen, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Bypakke Bodø.

I første omgang tas tre av fire armer i den nye rundkjøringen i bruk. Den siste, som gir kobling til Børsingveien, vil bli ferdigbygget senere.

Nattestengt under omlegging

Arbeidet med å koble den nye rundkjøringen på veganlegget for øvrig starter fredag kveld. Olav V gate vil være stengt ved rundkjøringen før rv. 80-krysset fra kl. 21:00 fredag kveld til ca. kl. 09:00 lørdag. Omkjøring blir via Stormyrveien og Hålogalandsgata. Det vil også være manuell dirigering av trafikken på rv. 80 i perioden.

– Det blir redusert framkommelighet i perioden. Vi ber om at trafikantene avpasser fartene etter forholdene og viser hensyn til dem som arbeider på veien, sier Hegreberg.

Omleggingen skal være ferdig, og det nye veganlegget åpnet, lørdag morgen.

Gjøres klart for tunnelen

Arbeidet som pågår på Stormyra er en del av Bypakke Bodø. Neste oppgave er å koble Bodøtunnelen med tilhørende vegnett til resten av veganlegget.

Det nye Bodøelvkrysset slik det blir når det er helt ferdig, sett mot sentrum. Sykkelvei med fortau til venstre, deretter dagens trefeltsvei. Til høyre ser vi ny vei til/fra tunnelen. det er flere bruer over Bodøelva, og myke trafikanter kan krysse under biltrafikken.

Aktuelt for fylke(r): Nordland