Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Forslaget til reguleringsplan for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen er nå oversendt Kristiansund kommune for endelig behandling.

Forslaget blir lagt fram i to alternativer: Alternativ 1 med tunnel og alternativ 2 med veg i dagen ved Kråkhaugen. Høringsperioden var fra 10. februar til 23. mars.

Statens vegvesen mottok 22 merknader til planforslaget, fra offentlige instanser, lokale aktører og private grunneiere. Av hensyn til friluftsliv og barn- og unges interesser har Fylkesmannen i Møre og Romsdal innsigelse til alternativ 2 – veg i dagen.

Merknadene som kom inn i forbindelse med det offentlige ettersynet er gjennomgått og vurdert i dialog med aktuelle parter. På bakgrunn av denne gjennomgangen er det foretatt noen mindre endringer og supplerende vurderinger i forslaget til reguleringsplan. Nye vurderinger av bomiljø (luft- og støyforurensing) og mulige kostnader for tiltak på og ved eiendommer har medført at ytterligere sju boligeiendommer får tilbud om innløsning.

Materialet er nå oversendt til Kristiansund kommune for sluttbehandling i bystyret. Det er ventet at forslaget om reguleringsplan for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen vil bli behandlet i hovedutvalg for plan og bygning 24. august og i bystyret 27. august.

Planmaterialet som er oversendt kommunen finner du som vedlegg til denne siden, se under «Last ned».

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal