Reguleringsplanen for rv. 70 Vikansvingen – kontrollplassen går til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for avgjørelse.

Det er nå avklart at Statsforvalteren i Møre og Romsdal (tidligere Fylkesmannen i Møre og Romsdal) ikke trekker sin innsigelse for planen om veg i dagen forbi Kråkhaugen, som ble vedtatt i Bystyret i Kristiansund kommune 27. august 2020.

Statsforvalteren fastholder at de mener tunnelalternativet bør velges, av hensyn til friluftsliv og barn og unges interesser. Kristiansund kommune mener at veg i dagen-alternativet totalt sett er det beste og at bystyrets vedtak skal bli stående.
Det har vært dialog mellom kommunen og Statsforvalteren utover høsten 2020 og fram til nå, men denne har ikke ført til endringer i partenes syn på hvilket alternativ som bør velges.

Kommunen er ikke enig med Statsforvalteren i viktigheten av planområdet for friluftsliv og barn og unge. Reguleringsplanen sendes nå til KMD for endelig avgjørelse.

Strekningen Vikansvingen - kontrollplassen er det største delprosjektet i Bypakke Kristiansund, og må være avklart planmessig før en kan gå videre med prosessen som fører fram til en bompengeproposisjon som fremmes for Stortinget.

Veg i dagen, rv. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen
Oversikt over trasé veg i dagen. Foto: Rambøll
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal