Arbeidet med å meisle ut en fremtidig bypakke for Narvik er i gang.

- Bypakke Narvik kan bli tidenes samferdselssatsning i Narvik, og nå er vi i gang med å konkretisere hva innholdet i bypakken kan være, sier Rune Edvardsen (Ap). Han leder styringsgruppa for bypakke Narvik og er ordfører i Narvik kommune.

Bypakke Narvik er et samarbeidsprosjekt mellom Narvik kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Det utredes flere ulike tiltak, for alle trafikantgrupper, som bidrar til at Narvik i fremtiden vil kunne få et transportsystem som gjør det enkelt å velge miljøvennlige transportformer og som gjør sentrum til et attraktiv, trivelig og tilgjengelig sted å oppholde seg i og bosette seg i.

Flere tiltak skal gi effekt

Bypakke Narvik vil settes sammen av en rekke tiltak.

  • Biltrafikken i Kongens gate skal reduseres, og en ny tunnel gjennom sentrum er avgjørende for å få til dette.
  • Narvik sentrum skal bli attraktivt, trivelig og tilgjengelig.
  • Et godt og moderne busstilbud skal få langt flere av oss til å velge bussen. 
  • Sykkel- og gangveiene våre skal være så gode at langt flere vil gå eller sykle i Narvik.
  • Luften i Narvik skal bli renere, friskere og sunnere.

- Narvik er det største knutepunktet i Nord-Norge for transport av gods og varer, og en konsekvens av dette er et vi også har store utfordringer med gjennomgående tungbiltrafikk og støv og forurensning. Bypakke Narvik vil langt på vei kunne legge til rette for at vi kan befeste denne posisjonen og samtidig legge til rette for en sunn og moderne byutvikling, sier Edvardsen.

Skisserer ulike løsninger

For å konkretisere hvilke tiltak man kan legge inn i en fremtidig bypakke, er det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, vegvesenet samt en representant fra Bane NOR. Gruppa skal jobbe frem ulike forslag til løsninger og estimere noen foreløpige kostnader knyttet til de ulike valgene. Deretter legger styringsgruppa frem dette for politisk beslutning.

Tidkrevende arbeid

Det er viktig å forstå at dette er et langsiktig arbeid. Målet er å få ferdig et grunnlag som kan være et innspill til neste rullering av Nasjonal Transportplan (NTP).


- Vi svarer med dette ut flertallet i Stortinget sin kommentar ved behandling av siste NTP, hvor de uttalte at de er positive til å gå i dialog om en løsning for byen med sikte på neste rullering av NTP. Det er imidlertid et godt politisk arbeid som må gjøres både lokalt, regional og sentralt før det kan fattes et endelig vedtak om finansiering og vi kan sette i gang med å detaljplanlegge og bygge, sier Edvardsen.

Finansiering

Det er for tidlig å si noe konkret om kostnader i dette prosjektet, men det er likevel ingen tvil om at en fremtidig bypakke vil delfinansieres ved hjelp av bompenger.

- Det er ingen bypakker i dag som slipper unna bompenger, og dette gjelder selvsagt også Narvik. Vi jobber nå med å beregne ulike modeller for bompenger, og vil legge frem forslag til dette senere, sier Edvardsen.

I denne vurderingen er det naturlig at det også ses på måter å redusere bompengebelastningen på.

- Dette kan for eksempel innebære at vi innfører en timesregel, der du betaler for kun én passering pr. kjøretøy uansett hvor mange ganger du passerer en bomstasjon innen en time, og et månedstak der du betaler for et maksimalt antall passeringer pr. måned. Dette vil gjøre det billigere og mer forutsigbart for alle som kjører bil i Narvik, sier Edvardsen.

Fremdrift

Arbeidsgruppen jobber nå med å konkretisere ulike modeller for løsninger og beregne kostnader, og målet er at styringsgruppa kan legge frem ulike forslag til politisk behandling i kommunen i løpet av 2019.

Aktuelt for fylke(r): Nordland