Artikkelen er fra 2010, og innholdet kan være utdatert.

Rundt 35 personer fra et bredt spekter av offentlige etater, interesseorganisasjoner og næringsliv var samlet til idéverksted på Oppdal 22.-23. november. Oppdraget lød: Hvordan skal vi utforme framtidas trafikksystem mellom fylkesgrensa Oppland/Sør-Trøndelag og Trondheim?

– Hensikten med dette idéverkstedet er å belyse framtidsmulighetene på denne strekningen, sa prosessleder Tore Solberg fra Statens vegvesen i sin innledning.

Analysere og vurdere transportbehov

Idéverkstedet er en sentral del av arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) på strekningen. En KVU er en utredning i tidlig fase for store prosjekter. Den skal analysere transportbehov og andre samfunnsbehov, og vurdere ulike prinsipielle måter og løse behovene på, også kalt konsepter.

Hensikten med en KVU er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på, og beslutte om man skal starte planlegging etter plan- og bygningsloven.

Lav trafikksikkerhet

Deltakerne fikk en rekke oppgaver å jobbe med. Den første dreide seg om å vurdere dagens situasjon. Hva er det som preger området mellom Oppland grense og Trondheim i dag, var spørsmålet de fikk. Mange svar kom fram, med følgende som de mest sentrale:

 • Mange ulykker, dårlig trafikksikkerhet
 • Delvis trangt og smalt, store og hyppige standardforskjeller
 • Mye tungtransport
 • Mye trafikk knytta til turisme og rekreasjon
 • Flere tettsteder som vegen går gjennom
 • Ikke skille mellom harde og myke trafikanter
 • Få togavganger.

Transportnærings kår viktig

En annen oppgave var interessentanalyse. Hvem blir berørt av et arbeid med transportsystemet på denne strekningen, var spørsmålet nå. Disse gruppene ble av deltakerne vurdert som de viktigste:

 • Næringstransport, herunder sjåfører
 • Lokalt næringsliv
 • Pendlere
 • Lokalbefolkning
 • Myke trafikanter, herunder gående og syklende, barn og eldre

Tegnet kart

Deltakerne jobbet også med flere spørsmål:

 • Hva tror dere vil skje i framtida som vil påvirke transportbehovene?
 • Hvilke behov er knyttet til alle sider av ved transport i E6-båndet på denne strekningen?
 • Hva kan vi gjøre med dagens transport – uten å bygge nytt?
 • Hva skal vi gjøre hvis vi kan ha en større utbygging – og imøtekomme behov?
 • Suksesskriterier

Deltakerne tegnet på kart og visualiserte hva og hvor de ville ha forskjellige tiltak. Rapporten fra idéverkstedet vil komme i nærmeste framtid, og publisert på nettsida. Karttegningene vil bli med der.

Veien videre

Resultatet fra verkstedsamlingen er et viktig bidrag i videre analysearbeidet. Konseptvalgutredningen skal være ferdig i mai 2011.

Utredningen skal kunne brukes som grunnlag for arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, Regional Transportplan/fylkesplaner/handlingsprogram for transport og finansieringsløsninger.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag