Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Regjeringen har nå valgt hvilken vegstandard Statens vegvesen skal ta utgangspunkt i når de skal planlegge E6 sør for Trondheim og rv. 3 i Sør-Trøndelag.

I februar i år overleverte Statens vegvesen konseptvalgutredningen (KVU) «E6 Oppland grense - Jaktøya og Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg» til regjeringen.

Løsningen regjeringen nå har valgt, betyr at den videre planleggingen skal ta utgangspunkt i det såkalte ”Kombinasjonskonseptet”, som bygger på en oppdeling i hensiktsmessige enkeltprosjekter, med dette opplegget:

  • E6 Ulsberg – Jaktøya (lengde 77 km): Hele strekningen planlegges utbygd med sammenhengende midtrekkverk. For delstrekningen Ulsberg – Støren blir det 2-3 felts veg, mens det for delstrekningen Støren – Jaktøya er forutsatt firefelts veg.
  • E6 Oppland grense – Ulsberg (lengde 66 km): Dagens veg utbedres for å redusere kjøretid og øke trafikksikkerheten.
  • Riksveg 3 Hedmark grense – Ulsberg (lengde 13 km): Planlegges med utbygging til tofelts veg med bredde 8,5 meter.

Se også kart i margen på høyre side.

– Viktig prosjekt

– Dette er et viktig prosjekt for Sør-Trøndelag, men også et viktig prosjekt for hele landet, sa statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet da han presenterte regjeringens valg.

– Dette er en svært trafikkbelastet strekning. Derfor er det viktig at den blir oppgradert. Dette er den høyest prioriterte strekningen i Trøndelag, og det er en samlet region som står bak ønsket om opprustning av denne strekningen, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag.

Den valgte løsningen er i tråd med anbefalingen i Statens vegvesens konseptvalgutredning og anbefalingen fra den eksterne kvalitetssikreren, konsulentgruppa Metier/Møreforsking.

Vegen videre

Kjetil Strand, strategidirektør i Statens vegvesen, redegjorde kort for status og videre framdrift for noen delstrekninger:

  • I Midtre Gauldal er godkjenning av reguleringsplan for ny E6 forbi Sokndal sentrum nært forestående. Deretter kan Statens vegvesen begynne byggeplanlegging, og tidligst komme i gang med anleggsarbeidet mot slutten av 2014 forutsatt at det kommer statlige bevilgninger og at det er vedtatt innkreving av bompenger.
  • Melhus kommune har nettopp godkjent en kommunedelplan i tråd med KVU-rapporten. Reguleringsplanlegging av ny E6 kan starte i 2013.
  • Ny veg gjennom Oppdal sentrum har byggestart i 2013.

De samlede kostnadene for opprustning i tråd med KVU-en er anslått til om lag 10,8 milliarder 2012-kroner.

Regjeringen forutsetter at bilistene også skal betale en andel gjennom bompenger. Fylkesordfører Sandvik tok til orde for en høy statlig andel, slik at ikke bompengesatsene blir for høye.

Utredningen er produsert i samarbeid med jernbaneverket. I tillegg til utredning av fremtidig vegløsning på E6 og rv. 3 på strekningen, er jernbaneløsninger på strekningen vurdert. Rapportens anbefaling omfatter kun vegløsninger. Et eget jernbanekonsept er vurdert.

Fylkes- og lokalpolitikere, representanter fra Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, konsulenter og media var til stede da statssekretær Geir Pollestad presenterte regjeringens valg av hvilken framtidig standard vi skal ha på E6 sør for Trondheim. ( Foto: Lars Erik Sira
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag