Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Alle vedleggsrapportene til KVU-utredningen er nå lagt ut på prosjektsiden. Vedlegg 5, Beregning av anleggskostnader etter Anslagsmetoden, er unntatt offentlighet og legges derfor ikke ut på prosjektets hjemmeside.

KS1 konsulentene for strekningen E6 Oppland grense – Jaktøya og rv. 3 Hedmark grense – Ulsberg har igangsatt sitt arbeid. I uke 12 skal konsulentene foreta en befaring på strekningen samtidig som det skal avholdes møter med nøkkelpersoner som har deltatt i utredningsarbeidet. KS1 betyr kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. For denne KVU-utredningene består konsulentene av selskapene Metier og Møreforskning. Det er Finansdepartementet som har ansvaret for gjennomføring av kvalitetssikringsarbeidet.

Intensjonen med KS1 behandlingen av konseptvalgutredningen er bl. a. å vurdere samfunnsnytten av prosjektet.

Aktiviteter som inngår i KS1-arbeidet er:

  • Befaring på strekningen
  • Møter med fagansvarlige for KVU-rapport med vedlegg
  • Møter med aktører i KVU-prosessen (offentlige parter, interesseorganisasjoner osv)
  • Alternativ samfunnsøkonomisk analyse
  • Vurdering av KVU-rapportens målsettinger og anbefaling
  • Anbefalinger om oppfølgende utredningsarbeid

Etter at offentlig ettersyn og KS1-behandlingen for KVU Oppland grense – Jaktøya og rv. 3 Hedmark grense – Ulsberg er gjennomført, vil fagrapporter fra disse aktivitetene oversendes Samferdsels- og Finansdepartementet for videre behandling. KS1 og KVU-utredningen blir antakelig behandlet i Regjeringen i løpet av året.

KVU- utredningen og vedleggsrapportene:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag