Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Bygging av nye tunneler eller bruer på fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen vil ha liten betydning for de regionale vekstmulighetene. Det er en av konklusjonene i Konseptvalgutredningen (KVU) for denne delen av Helgeland.

Statens vegvesen kommer derfor til å anbefale at det i stedet enten satses på en direkte hurtigferge mellom Horn og Tjøtta, eller at det gjøres mindre tiltak på eksisterende veg og fergesamband.

Vistenfjorden og Tjøttabassenget

Statens vegvesen har utredet alternativer med tunnel under Vistenfjorden og ulike tunnel- og brualternativer i Tjøttabassenget. Konklusjonen er imidlertid at samtlige av disse alternativene er så kostbare og har så liten samfunnsøkonomisk nytte, at Statens vegvesen ikke kommer til å anbefale Nordland fylkeskommune å gå videre med dem.

Samfunnsøkonomisk nytte er summen av nytte og kostnader for den enkelte transportbruker og samfunnet, som spart reisetid, drivstoff og fergekostnader. Se nøkkeldata og hovedpunktene i beregningene for alle konseptene her.

Forbindelsen til Herøy og Dønna

I utredningen er det også vurdert ulike alternativer for fergefri kryssing av Alstenfjorden til Herøy og Dønna. Her er konklusjonen at tunnel under Alstenfjorden til Herøy er den investeringen som vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte. Investeringskostnaden på vel 5 milliarder kroner er imidlertid så høy at det er usikkert om et slikt prosjekt kan realiseres.

Et alternativ med en kortferge fra Skorpa til Alstenøya med timesavganger døgnet rundt, trekkes også fram som en mulighet. En slik løsning vil bidra til å kutte reisetida fra Herøy og Dønna til fastlandet og innebærer en utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregionen.

Alternativet med en flytebru videre til Sandnessjøen er derimot forkastet, ettersom kostnadene ved en slik bruløsning er anslått til over 11 milliarder kroner. Det samme gjelder en bruløsning fra Herøy via Brasøy til Alstenøya.

Utredningen har også vurdert alternative forbindelser mellom Vega og fylkesveg 17, men har ikke kommet fram til noen alternative løsninger til dagens transportsystem.

Klar prioritering

- Geografien og samferdselen på Ytre Helgeland er veldig komplisert, og i deler av dette området vil det være viktigst å gjøre tiltak i ferge- og båttilbudet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Han trekker imidlertid en klar konklusjon fra utredningen:

- Rapporten viser at det er mer realistisk å satse på en fast løsning for Herøy og Dønna i framtida enn å investere store beløp i nord/sør-forbindelsen på Ytre Helgeland. Her er trafikkgrunnlaget begrenset, og det er størst transportbehov fra kysten og inn mot E6. Dette bildet forsterkes etter åpningen av Toventunnelen. Når det gjelder Herøy og Dønna ligger det større muligheter for å få til faste forhold i framtida, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Han understreker imidlertid at Statens vegvesen ikke har konkludert når det gjelder valg av løsninger.

Ferdigstillelse og framdrift

Hovedpunktene i konseptvalgutredningen er i dag presentert for Politisk samrådingsgruppe, som består av fylkesrådene for samferdsel og næring, ordførerne i de berørte kommunene og regionrådene. Den endelige rapporten med anbefalinger vil bli oversendt Nordland fylkeskommune før jul.

Utredningen skal deretter ut på høring før den behandles politisk av Nordland fylkesting i juni 2015.

Bakgrunn og regional utvikling

Det var Nordland fylkeskommune som ga Statens vegvesen i oppdrag å lage konseptvalgutredningen. Ett mål har vært å få en mest mulig effektiv baselokalisering for olje- og gassnæringa utenfor Helgeland. En rapport fra Universitetet i Nordland som er laget i tilknytningen til utredningen konkluderer med at avstanden mellom Sandnessjøen og Brønnøysund ikke oppleves som direkte problematiske for aktørene i olje- og gassnæringen.

En annen viktig del av oppdraget har vært å se på mulighetene for å utvikle området langs fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Konklusjonen er at avstanden mellom byene er for lang til at området kan fungere som felles bo- og arbeidsmarkedsregion, og at nye vegløsninger bare vil føre til en liten økning i antall personer som får reisetid på under 45 minutter inn til sentrene.

Når det gjelder Herøy og Dønna, er imidlertid konklusjonen at en løsning med tunnel eller kortferge mot Sandnessjøen vil føre til at området kan skape en større og mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion.           

   

Aktuelt for fylke(r): Nordland