Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har lagt ut forslag til reguleringsplan for «E16–Fv. 290 Hønefoss–Sykehuset» til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §12.10. Reguleringsplanen vil ligge ute til offentlig ettersyn til 3. august 2020.

Reguleringsplanene behandles etter § 3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens kommunene sluttbehandler og vedtar planen.

Formålet med planarbeider

Prosjektet har følgende hovedmål:

  • Bedre den totale trafikksikkerheten på strekningen.
  • Bedre fremkommeligheten for gående og syklende på strekningen.

Planprosess og medvirkning

For å redusere smitterisiko gjennomføres medvirkning som videomøter. Ønske om videomøte meldes til planleggingsleder innen 24. juni 2020. Videomøter vil bli gjennomført 25. og 26. juni 2020.

Dersom det er ønske om befaring i planområdet vil dette kunne gjennomføres i juni måned så lenge de gjeldene føringer for smittevern følges. Ønske om befaring rettes til planleggingsleder.

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeider med grunnerverv starter normalt når reguleringsplan er vedtatt. Det er vedtatt reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv.

Plandokumenter og merknadsfrist

Plandokumentene er tilgjengelige på følgende steder:

Kontakt planleggingsleder dersom plandokumentene ønskes tilsendt per post.

Merknader til planene sendes skriftlig innen 3. august 2020 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål  2605 LILLEHAMMER 
  • eller

Merknader merkes med: «Fv.290 Osloveien»

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med:

  • Seksjonssjef Øystein Rune Tandberg, tlf: 911 39 536, e-postadresse:
  • Planleggingsleder Simen Aastorp Haga, tlf: 930 38 543, e-postadresse:
Aktuelt for fylke(r): Viken