Hensikten med planarbeidet er å sørge for sikringstiltak på strekningen som gir tryggere ferdsel vinterstid.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Ved Voilen og Ullsteinskredene vil vegen stedvis legges på fylling i vann for å gjøre plass til oppføring av fangvoll for skred mellom fjell og vegen.

Planomrade rassikring fv45 Tokke
Planområdet. Kart.

Prosjektet omfatter også tiltak ved Lauvåsen i Valle kommune, og planbeskrivelsen og resterende dokumenter omtaler derfor også dette området.

Det vil i uke 28 bli gjennomført arkeologiske registreringer i området i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Undersøkelsene består av overflateregistrering og prøvestikking med spade. Spørsmål angående dette kan rettes til feltleder Anne Margrethe Scheffler.

Plandokumentene er også tilgjengelige på Tokke kommunehus, Storvegen 60, Dalen.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til  eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2606 Lillehammer, innen 31.08.2020.

Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark