Hensikten med planarbeidet er å sørge for sikringstiltak på strekningen som gir tryggere ferdsel vinterstid.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Ved Lauvåsnuten vil det bli sprengt ut for å lage en grøft til ismasser.

Planomrade rassikring fv45 Valle
Planområde. Kart.

Prosjektet omfatter også tiltak ved Voilen og Ullsteinskredene i Tokke kommune, og planbeskrivelse med vedlegg omtaler derfor også disse områdene.

Plandokumentene er også tilgjengelige på Valle kommunehus, Kjellebergsvegen 1, Valle.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til  eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2606 Lillehammer, innen 31.08.2020.

Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestfold og Telemark