Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Hvor lange dagsetapper har sykkelturistene? Er jobbreisen eller trimmen det viktigste for lokale syklister? Er folk redd for å sykle i tunnel?

 

Det er noen av spørsmålene Statens vegvesen vil ha svar på i sin reisevaneundersøkelse om sykling i Lofoten og Vesterålen. Spørreundersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Destination Lofoten, Vesterålen Reiseliv, sykkelutleiere, sportsbutikker, fergeoperatøren Torghatten Nord med flere.

 

Det er første gang det gjennomføres en slik undersøkelse i Nord-Norge. Hensikten er å legge bedre til rette for syklister, og få et bedre grunnlag for å planlegge framtidas transportsystem i Lofoten og Vesterålen, blant annet i tilknytning til utredningen (KVU) av framtidig kryssing av Hadselfjorden.

Turister og lokalbefolkning 

Noen av spørsmålene retter seg mot de mange sykkelturistene som oppholder seg i regionen i disse dager, men prosjektleder Nils Petter Rusånes understreker at det er like viktig å få svar fra lofotinger og vesterålinger som bruker sykkelen til jobb og skole, trening eller andre formål til daglig.

 

- Selv om det gjennomføres trafikktellinger på biltrafikk, vet vi ikke hvor mange det er som sykler. Vi vet også lite om syklistene og deres opplevelser og behov, for eksempel hva de synes om kvaliteten på sykkelvegene og om det å sykle i tunnel, sier Nils Petter Rusånes.

Spørreskjema 

Undersøkelsen startet i Reine og på Bodø-Moskenes fergesambandet fredag 15. juli og for resten av Lofoten og Vesterålen fra mandag 25. juli og vil pågå fram til 8. august. Fergeselskapene, sportsbutikker og et utvalg reiselivsbedrifter vil dele ut spørreskjema på norsk og engelsk og sørge for videreformidling av svarene til Statens vegvesen.

 

 

 

 

Statens vegvesen vil ha svar på hvordan folk opplever å sykle i Lofoten. Foto: Steinar Skaar
Aktuelt for fylke(r): Nordland