Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil vente med å konkludere i utredningen om framtidig kryssing av Hadselfjorden, slik at spørsmålet kan ses i sammenheng med mulige løsninger for ny storflyplass i Lofoten.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen oppdraget med å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) med alternativer for tunnel eller andre ferjeløsninger for vegen mellom Lofoten og Vesterålen. I mandatet ble Statens vegvesen bedt om å vurdere hvilken betydning andre kryssinger av Hadselfjorden kan ha for framtidig lufthavnstruktur. Utredningen med anbefalinger skulle etter planen leveres innen 1. april 2018.  

Nye lufthavnutredninger

Parallelt med arbeidet med Hadselfjordutredningen, har Avinor utredet framtidig lufthavnstruktur i Hålogalandsregionen. Etter at det ble klart at Hadselsanden ikke har tilfredsstillende værmessig tilgjengelighet, har Avinor besluttet å utrede flere mulige lokaliteter for ny storflyplass. Etter planen skal denne utredningen legges fram ved årsskiftet 2019/2020.

– Ettersom valg av konsept kan få avgjørende betydning for framtidig lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen, ønsker vi å avvente Avinors arbeid før vi kommer med våre anbefalinger, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.

Den endelige utredningen vil dermed bli levert senere, etter nærmere avtale med Samferdselsdepartementet. 

Flere utredningstema

Det har også vært en del av utredningen å vurdere om en alternativ kryssing av Hadselfjorden kan bidra til å styrke næringslivet, legge til rette for regional utvikling og ha betydning for sykehusstruktur og utdanningstilbud.

– Vår vurdering er at en tunnel under Hadselfjorden kan gi verdiskapingsgevinst for næringslivet og ha positive regionale virkninger. En tunnel under Hadselfjorden vil imidlertid ikke korte ned reisetida mellom sykehusene nok til å utløse strukturendring, med mindre det også skjer en større innkorting av E10 mellom Leknes og Svolvær. Heller ikke for utdanningstilbudet i regionen vil alternativ fjordkryssing i seg selv åpne for strukturendringer, sier Unni M. Gifstad.

Delutredninger som inngår i arbeidet med konseptvalgutredningen vil bli presentert før den endelige utredningen med anbefalinger er klar.

 

 

Statens vegvesen vil vente på Avinors lufthavnutredning før det trekkes konklusjoner om dagens ferje mellom Fiskebøl og Melbu bør erstattes med andre løsninger. Foto: Tomas Rolland
Aktuelt for fylke(r): Nordland