I løpet av tre uker ble det gjennomført 7 folkemøter, og i løpet av disse dagene har vi møtt nesten 600 mennesker.

I forbindelse med at planforslaget for Hålogalandsvegen er på høring er det gjennomført folkemøter og åpen kontordag i alle de berørte kommunene. I tillegg er det gjennomført møter med kommuneadministrasjonen og ordfører i de samme kommunene.

Planforslaget med alle vedlegg og dokumenter finner du her.

På siste folkemøte på Evenes samfunnshus var det et fantastisk oppmøte med 200 interesserte deltakere. Totalt har vi møtt 550-600 deltakere i de ulike kommunene, i tillegg til godt oppmøte på kontordagene der grunneiere har kunnet diskutert sin sak i detalj med vegplanlegger og grunnerverver.

I løpet av disse møtene har vi fått svært mange nyttige innspill, som bidrar til viktige forbedringer av planforslaget.

Husk høringsfristen 10. februar
Det er fortsatt tid til å komme med skriftlige innspill til forslaget, og vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 10. februar 2017.

Merknader/innspill sendes skriftlig til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø.

Eller på epost til:

Merk innspillet med nummer 15/200827

Videre fremdrift
Nå skal vi jobbe videre mot vedtak av planen og vi har følgende fremdrift:

 • Våren 2017:
  Statlig reguleringsplan kan vedtas
  Kostnadsanslag
 • Juni 2017:
  Stortingsbehandling av NTP
  Avklarer prioritering av OPS-prosjektet og de andre delstrekningene
 • Sommer/høst 2017:
  Bompengevedtak i kommunene og fylkeskommunene
 • 4.kvartal 2017:
  Ekstern kvalitetssikring av kostnader og finansiering (KS2)
 • 1. halvår 2018:
  Igangsetting av OPS-prosjektet kan vedtas av Stortinget
  Anskaffelse for OPS-prosjektet kan iverksettes
 • 2019:
  Mulig byggestart for OPS-prosjektet
Planleggingsleder Eigil Kosi Jaren fra Rambøll la frem forslaget til publikum i Bogen.
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark