Det er kommet inn mange merknader til reguleringsplanforslaget for Hålogalandsvegen.

– Ved fristen var det kommet inn rundt 170 merknader. I tillegg har noen få bedt om utsettelse, slik at vi forventer at det endelige antallet blir noe høyere, sier Reidar Johansen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Merknadene tar for seg alt fra massehåndtering til plassering av avkjørsler og underganger.

– I tillegg har vi fått innspill fra samtlige kommuner som er berørt av prosjektet, sier Johansen.

Merknadene skal vurderes
Samtlige merknader skal vurderes og behandles i forhold til planforslaget. 

– Nå skal vi gjennomgå alle merknadene, og vi gjør en vurdering av hva som skal tas til følge og innarbeides i planen. Ut over de merknadene vi tar hensyn til, vil vi ha en gjennomgang med planeier, som er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det blir opp til de å vurdere hva som ellers skal tas hensyn til, sier Johansen.

Rask og effektiv merknadsbehandlingen skal legge til rette for at KMD om ønskelig kan fatte et vedtak i løpet av våren.

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark