Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Denne uken orienterte Statens vegvesen de involverte i politisk referansegruppe om den videre fremdriften og planleggingen av Hålogalandsvegen.

Hålogalandsvegen strekker seg gjennom syv kommuner og to fylkeskommuner, og for å sikre medvirkning og god involvering er det etablert en politisk referansegruppe som møtes 2-3 ganger i året. Her stiller ordførerne fra de enkelte kommunene, fylkesråd for samferdsel fra fylkeskommunene Troms og Nordland, i tillegg til representanter fra regionrådene.

Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029 ble vedtatt sommeren 2017, og med utgangspunkt i denne planen sendte nylig Statens vegvesen ut sitt forslag til Handlingsprogram (HP) for 2018-2023. Handlingsprogrammet er en konkretisering av innholdet i NTP, og beskriver i detalj hvordan de overordnede målene i NTP skal nås.

Det var ikke satt av midler til Hålogalandsvegen i statsbudsjettet for 2018, og forslaget til HP betyr i praksis at prosjektet får ett år ekstra på seg i planleggingen.

Kan lære av de andre

Statens vegvesen forbereder nå tre vegutbygginger etter en OPS-modell. OPS står for offentlig-privat samarbeid, og kontraktene som inngås omfatter bygging, drift og vedlikehold i 20-25 år. Hålogalandsvegen er ett av disse prosjektene, og når det nå er klart at prosjektet får ett års utsettelse, så kan dette være en fordel.

- Dette året med utsettelse er positivt for prosjektet, og gjør at vi får bedre tid til forberedelser og planlegging. Det betyr også at vi kan lære av de erfaringene som blir gjort i de to andre OPS-prosjektene på Østlandet og Vestlandet, sier Reidar Johansen, prosjektleder i Statens vegvesen.

I tillegg er alle de tre 3 OPS-kontraktene svært store, og derfor er det fordelaktig å koordinere tidspunktene for kontraktsutlysning.

- Tre OPS-kontrakter i markedet samtidig er lite gunstig, det binder opp store deler av anleggsbransjen og kan gi økte priser, derfor er det bra å spre de litt ut i tid, sier Johansen.

Vedtak i 2019 og bygging i 2021

Statens vegvesen jobber nå mot et mulig vedtak om finansiering i 2019, og går dette etter planen kan byggingen starte i 2021.

Kostnadskutt i OPS-prosjektet

I NTP var det i 2017 satt av 8,4 mrd. kroner til OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt som er en del av Hålogalandsvegen, men oppdaterte anslag gjort i 2017 viser at prosjektkostnaden er anslått til 8,850 mrd. kroner.

- For å komme oss ned til 8,4 mrd. kroner må vi kutte prosjektet med minst 450 millioner kroner, og dette foreslår vi i all hovedsak å gjøre på strekningen mellom Fiskfjord og Kåringen. Når den nye E10 mot Lofoten og Vesterålen etter hvert åpner, så vil strekningen mot Lødingen ha liten trafikk, og tiltakene som er planlagt her er veldig kostbare. Derfor mener vi det er nødvendig å kutte kostnadene på denne strekningen, forklarer Johansen.

For å få til disse kostnadskuttene skal det iverksettes omreguleringer, før bompengesak og finansiering fremmes for lokalpolitisk behandling og Stortinget.

Vurderer flere reguleringsendringer

I tillegg til omreguleringene mellom Fiskfjord og Kåringen planlegges det ytterligere endringer. Som en følge av nye krav, endringer og innspill i planfasen og ytterligere muligheter for kostnadsbesparelser, samt å legge til rette for bedre løsninger er det nå tid til å ta en ekstra runde å sørge for at planene blir enda bedre, før man går over i byggefasen.

Dette arbeidet starter opp tidlig i 2018, og de involverte partene vil bli kontaktet, hørt og involvert.

Endestrekninger og ny kryssing av Tjeldsundet

Høringen om handlingsprogrammet som pågår nå, gjelder OPS-strekningen som er prioritert i NTP. De tre endestrekningene mot Sortland, Harstad og Bogen pluss konsept 3 (ny kryssing av Tjeldsundet) kan vurderes i de kommende rulleringene av NTP, og neste rullering skjer i Stortinget i 2021.

Flyplasskrysset

På grunn av mulig konflikt mellom Forsvarets langsiktige arealbehov på Evenes og nytt kryss mot flyplassen, ble delparsell 15 tatt ut av reguleringsplanen for Hålogalandsvegen. Dette arbeidet skal gjenopptas i 2018, og det tas sikte på å få et vedtak i 2019.

 

Slik ser en mulig videre fremdrift ut for OPS-prosjektet

 • Nov/des 2017:            Kutt og omreguleringer iverksettes
 • Sommer 2018:            Omreguleringer vedtas av 2 kommuner
 • Sommer 2018:            Godkjent kostnadsanslag
 • Høst 2018:                  Bompengevedtak kommuner
 • Høst 2018:                  Bompengevedtak Fylkeskommuner
 • Høst 2018:                  Styrende dokumenter, grunnlag til KS2
 • 1. kvartal 2019:           Ekstern kvalitetssikring KS2
 • 1. kvartal 2019:           Øvrige planendringer vedtatt
 • 2. kvartal 2019:           St.prop Hålogalandsvegen OPS
 • 2./3. kvartal 2019:       Konkurranse OPS-leverandør utlyses
 • 4. kvartal 2020:           Kontrakt OPS-leverandør
 • 2017-2020:                 Supplerende grunnundersøkelser
 • 2019-2020:                 Grunnerverv, kulturminner, kraftlinjer
 • 2021:                          Byggestart OPS
 • 2025/2026:                 Ferdig veg

 

 

Kartet markerer hvilken del av reguleringsplanen som er OPS-strekningen.
Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark