Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal jobbe videre med sju konsepter for framtidas transportløsninger inn mot Tromsø. Blant alternativene som utredes videre er ferjefri forbindelse til Lyngseidet, to helt nye ruter over Malangen og en variant med Tindtunnel.

Dette er en del av arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for innfarter til Tromsø, som Statens vegvesen lager på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. 

Utredningen skal etter planen være klar våren 2020, men Statens vegvesen har allerede lagt til side en del alternativer for nye vegløsninger, fordi de ikke bidrar godt nok til å knytte sammen regionene eller bedre godstransporten – eller fordi de blir uforholdsmessig kostbare. Både de forkastede alternativene og konseptene det jobbes videre med ble presentert for ordførerne i de berørte kommunene på et møte i Tromsø i dag.

Disse alternativene skal ut:

I juni presenterte Statens vegvesen åtte mulige nye vegprosjekter, til en samlet prislapp av 60 til 70 milliarder kroner. 

Blant disse er følgende skrinlagt:

• Ny veg fra Finnsnes, via Senja og Kvaløya til Tromsø.

• Ny veg fra Finnsnes, via Tennskjær og Kvaløya til Tromsø.

• Ny veg fra Storsteinnes via Balsfjorden og Kantornes til Tromsø.

Disse alternativene forkastes fordi de ikke bidrar til kortere reisetid/sammenknytning mellom regioner eller mer effektiv godstransport.

• Kort Tindtunnel. Forkastes blant annet med bakgrunn i negative konsekvenser for naturmiljø, vanskelige grunnforhold og svært høye kostnader.

• Undersjøisk tunnel fra Olderdalen til Lyngseidet, flytting av dagens ferjesamband og bru over Kåfjorden. Svært høye kostnader, samtidig som avstanden til Tromsø fortsatt vil være for langt til å gi effekt for pendling.

Disse konseptene skal utredes videre:

1. Ekstra hurtigbåt Finnsnes-Tromsø tilrettelagt for dagpendling, blant annet med tidligere ankomst til Tromsø.

2. Utbedring av Karlsøyvegen. Fjerne flaskehalser og bedre standarden og trafikksikkerheten på deler av fylkesveg 863.

3. Ferjefri veg til Lyngseidet. Opprusting av hele fylkesveg 91 mellom Ramfjorden og Lyngseidet og ferjefri kryssing av Ullsfjorden.

4. Ny E6 og utbedring av E8 mellom Storfjord og Tromsø. Kan eventuelt inkludere Tindtunnelen mellom Laukslett og Tomasjord.

5. Ny hovedveg fra Buktamoen via en østre korridor over Malangen til Tromsø. Brukryssing av Målselva, Nordfjorden, Balsfjorden og Ramfjorden og en lengre tunnel. Innkomst på E8 vest for Olavsvern. Tilførselsveger fra Finnsnes, Bardufoss og Storsteinnes.

6. Ny hovedveg fra Buktamoen via en vestre korridor over Malangen til Tromsø. Brukryssing av Målselva, tunneller under Malangen, Rystraumen og Grindøysundet. Innkomst på Tromsøya ved Holt.

Det siste konseptet på lista er et null-alternativ og innebærer videre utvikling av dagens transportsystem uten større omlegginger. Nullutslippsferjer, bedre ferjetilbud mot Lyngen/Olderdalen og helårlig tilbud på Senjaferja er likevel en del av konseptet, sammen med døgnhvileplass for tungtrafikken og bedre tilrettelegging for turister.

Framdrift

– I løpet av de neste månedene skal vi jobbe videre med å beregne samfunnsøkonomiske virkninger og andre konsekvenser for samfunnet av de ulike alternativene. Deretter vil Statens vegvesen komme med anbefalinger av hvilke tiltak som gir størst nytte for samfunnet og som bør planlegges videre, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark