Varsel om planstart for Ringvålvegen

— Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for Ringvålvegen, strekningstiltak for metrobuss i Trondheim kommune, gnr/bnr. 197/149 m.fl.. Tiltakshaver er Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken og forslagsstiller er Rambøll Norge AS.