Tonstadrundkjøringa som betjener vegene Østre Rosten, Ytre Ringveg og Gamle Okstadbakken foreslås med ny veggeometri. Metrobussprosjektet foreslår utvidelse av Tonstadrundkjøringa fra dagens diameter 30 meter til ny dimensjonering med diameter 45 meter.

Kart Østre Rosten rundkjøring
Detaljtegning av Østre Rosten rundkjøring

Utvidelse av rundkjøringa sikrer at det blir tilstrekkelig areal til to kjørefelt gjennom hele rundkjøringen og at vegnormalens krav til rundkjøringer på høyt trafikkerte veger ivaretas. Trafikkmengde på Østre Rosten har i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 10000 biler. Trafikkberegninger for år 2019 er dimensjonerende for utforming av ny rundkjøring. Trafikkmengden forventes da å ha en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 11 000 biler.

Arealsituasjonen er trang. Tiltaket forutsetter at det etableres en mur fra rundkjøringa og opp mot eiendommen Østre Rosten 2.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag