Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Heimdalsvegen–Ringvålvegen kryssutvidelse til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av venstresvingefelt i Heimdalsvegen og bedre fremkommelighet.

Heimdalsvegen–Ringvålvegen kryssutvidelse © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kort om planen

Reguleringsplanen legger til rette for å etablere et kjørefelt i krysset Heimdalsvegen – Ringvålvegen. Nytt kjørefelt skal etableres som et svingefelt for kjøretøyer som skal fra Heimdalsvegen til Ringvålvegen.

Vegutvidelsen medfører justeringer av kjørearealene øst i aktuell del av Heimdalsvegen samt flytting av dagens grøntrabatt med bjørkeallé i krysset. Det er vurdert fire alternative vegløsninger. Planforslaget legger til rette for det tiltaket som er vurdert å gi minst negative virkninger for gående og syklende. I Ringvålvegen foreslås kun små justeringer av veg med kantstein. Her omfatter tiltakene plassering av teknisk utstyr for lysregulering og skilting samt flytting og utvidelse av dagens fotgjengerfelt.

Årsaken til at reguleringsplanen fremmes er bedre fremkommelighet for metrobusslinjene M1 og M2 til Heimdal stasjon knutepunkt og bedre muligheter for å prioritere trafikken i krysset i dagens signalregulerte vegkryss. Tiltaket er knyttet til innføring av et nytt rutetilbud for kollektivtrafikk i Trondheim fra og med august 2019 og til utbygging av nye boliger og ny næringsbebyggelse ved Heimdal sentrum. Trafikken i krysset har en årsdøgntrafikk på henholdsvis 7300 og 5100 biler. Det er store rushtidsvariasjoner og en trafikkmengde som er langt høyere ved morgen- og ettermiddagstimene. Heimdalsvegen og Ringvålvegen har kun to kjørefelter og det er kø ved rushtid. Trafikkanalyse viser at tiltaket har positiv effekt for trafikken i selve krysset.

Bakgrunnen for at tiltaket reguleres er et rekkefølgekrav om nytt venstresvingefelt i reguleringsplanen r20150035 Anne Ekrens veg og Hans Michelsens veg, gnr/bnr 198/5 m.fl. Reguleringsplanen ses i sammenheng med privat planforslag for Heimdalsvegen 1- 3. Også denne planen har rekkefølgekrav om nytt venstresvingefelt.

Planforslaget er tilgjengelig:

  • Som vedlegg til denne siden, se under «Last ned»
  • Statens vegvesen, Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim (resepsjonen)

Merknader

Eventuelle kommentarer/merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 7. september 2018 til:

  • Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde, eller

Kontakt

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte planprosjektlederen Hilde Marie Prestvik tlf. 948 08 036, e-post .

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag