Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Trondheim kommune laget et forslag til reguleringsplan for strekningstiltak i Østre Rosten mellom John Aaes veg og Tonstadrundkjøringen. Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn og sende den på høring til berørte og naboer.

Strekningstiltak i Østre Rosten © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kort om planen

Reguleringsplanen legger til rette for å etablere et nytt kollektivfelt i Østre Rosten på strekningen mellom John Aaes veg og Tonstadrundkjøringen, hvor Østre Rosten, Ytre Ringveg og Gamle Okstadbakkan møtes. Målsetningen er at buss, og da spesielt Metrobuss linje M1, skal ha god fremkommelighet mellom Tiller knutepunkt og Tonstad omstigningspunkt. Nybyggingen av et nytt kjørefelt gjelder nordgående retning. Tiltaket er knyttet til innføring av et nytt rutetilbud for kollektivtrafikk i Trondheim fra og med august 2019.

Vegutvidelsen medfører justeringer i kryssene John Aas veg, Tonstadbrinken og Rostengrenda samt Tonstadrundkjøringen. Dette innebærer at alle kryssene med tilhørende skilting, signalanlegg, oppmerking osv. forskyves som følge av nytt kjøreareal. Fotgjengeroverganger forlenges som følge av tiltaket. I tillegg blir dagens grøntrabatt i vegen eller på siden av vegen redusert. Tiltaket utløser krav om støyskjerming for deler av bebyggelsen i Tonstdbrinken. 

Utvidelse av kjørearealene på strekningen foreslås avbøtet ved at det stilles krav om å etablere trær i gjenstående grøntrabatter og i skråninger opp mot støyskjermer.

Tonstadrundkjøringen inngår i planen og dette er et tiltaksområde der det har vært krevende å finne en god geometri. Rundkjøringens geometri og planformål vil justeres innenfor vegformålene under offentlig ettersyn.

Planforslaget er tilgjengelig:

  • Som vedlegg til denne siden, se under «Last ned»
  • Statens vegvesen, Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim (resepsjonen)

Merknader

Eventuelle kommentarer/merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 30. mai 2018 til:

  • Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde, eller

Åpent møte

Statens vegvesen arrangerer et åpent møte for berørte grunneiere for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål, tirsdag 8. mai kl. 14.00. Møtet avholdes på Statens hus møterom Melhus i 1. etasje, adresse Prinsens gate 1.

Videre prosess

Etter at fristen for merknader er ute, gjennomfører Statens vegvesen en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter skal planforslaget oversendes til Trondheim kommune for videre saksbehandling og politisk behandling.

Kontakt

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte planprosjektlederen Hilde Marie Prestvik tlf. 948 08 036, e-post .

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag