Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune har i samarbeid med Trondheim kommune laget et forslag til reguleringsplan for Tonstad omstigningspunkt. Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Tonstad omstigningspunkt til offentlig ettersyn og sende den på høring til berørte og naboer.

Tonstad omstigningspunkt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kort om planen

Trondheim kommune, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har via utbyggingsprogrammet Miljøpakken i Trondheim inngått avtale med staten om fornying av eksisterende kollektivtilbud. Ny rutestruktur for buss skal på plass til august 2019. Endringen omfatter blant annet tre nye Metrobusslinjer. For at ny rutestruktur skal fungere, kreves det god avvikling.

Planforslaget legger til rette for etablering av omstigningspunkt på Tonstad. Tonstad skal betjene 70-80 busser i makstimen og vil bli et av de viktigste omstigningspunktene i Trondheim. God flyt på stasjonene og presise avganger vil være avgjørende for at ny rutestruktur skal fungere.

Det er skissert to plattformer ved rampe mot E6, stasjon for metrobuss utformes som kantstopp. I bakkant av plattformene legges det opp til ny gang- og sykkelveg som tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveg mellom underganger i Ytre Ringveg og Gamle Okstadbakkan. Det etableres en kollektivsløyfe rundt hele omstigningspunktet, som håndterer at busser skal i ulike retninger etter å ha stoppet på holdeplassen. Langs Gamle Okstadbakkan er det satt av plass til to felt for bussregulering, og pantograf til lading. På den åpne plassen mellom nye plattformer og bussregulering er det lagt opp til taxiholdeplasser, kiss and ride og sykkelparkering/sykkelhotell. Det er også mulighet for å etablere et servicebygg i området. Planområdet er utvidet langs Øvre Sjetnhaugan for å sikre areal for VA-tilkobling. En utvidelse av kapasiteten med ett ekstra kollektivfelt under E6 i Kolstadvegen vil kunne bidra til en mer robust løsning for trafikkavvikling.

Planforslaget er tilgjengelig:

  • Som vedlegg til denne siden, se under «Last ned»
  • Statens vegvesen, Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim (resepsjonen)

Merknader

Eventuelle kommentarer/merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 30. mai 2018 til:

  • Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde, eller

Åpent møte

Statens vegvesen arrangerer et åpent møte for berørte grunneiere for å informere mer om reguleringsplanen og svare på spørsmål, tirsdag 8. mai kl. 14.00. Møtet avholdes på Statens hus møterom Melhus i 1. etasje, adresse Prinsens gate 1.

Videre prosess

Etter at fristen for merknader er ute, gjennomfører Statens vegvesen en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter skal planforslaget oversendes til Trondheim kommune for videre saksbehandling og politisk behandling.

Kontakt

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte planprosjektlederen Hilde Marie Prestvik tlf. 948 08 036, e-post .

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag