Arbeidet med en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Nedre Glommaregionen har vært ledet av en styringsgruppe med representanter fra Statens vegvesen og Jernbaneverket. Prosjekteier er Statens vegvesen.

Representanter fra Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Råde har utgjort en referansegruppe underveis i arbeidet.

Arbeidet ble innledet med et arbeidsverksted i mai 2008. Hovedrapport, og tre fagrapporter (bilag), sendes på høring fra 1. mars til 20. juni 2010. Deretter skal dokumentene oversendes til Samferdselsdepartementet for ekstern kvalitetssikring (KS1).

Høringsfristen er satt til 20. juni 2010

I høringsperioden kan eventuelle spørsmål rettes til Håkon Vindenes eller Trygve Elvsaas i Statens vegvesen Region øst (tlf. 815 22 000) og til Bjørn Egede-Nissen eller Øyvind Rørslett i Jernbaneverket (tlf. 05280).

Aktuelt for fylke(r): Viken