Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Staten engasjerer seg i utredningen av framtidas transport for Bodø. Det er klart etter at Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidas transportsystem for Ny by Bodø sammen med kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen og Jernbanedirektoratet.

 

Samferdselsminister Jon Georg Dale presenterte oppdraget med å lage konseptvalgutredning om transportsystemet for Ny by Bodø tidligere denne måneden.

 

Utredningen skal være ferdig innen 1. mai 2020.

 

– Det er mye oppmerksomhet rundt hva som skal skje i Bodø de neste fem årene. Denne utredningen vil ha et 40-årsperspektiv, der vi skal se hele transportsystemet i og rundt byen i sammenheng. Ikke minst blir det viktig å finne løsninger som gir både folk og næringsliv gode og effektive hverdager, samtidig som vi oppfyller nullvisjonen om at bruken av privatbil ikke skal øke, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen Region nord.

 

Aktuelle tema vil være hvordan transporten vil foregå i det nye byområdet, om det er mulig og ønskelig å flytte havna, hvordan tilknytningen til jernbane skal være og hvordan ny transportteknologi kan brukes i Bodø.

 

– Vi er veldig glad for at staten gjennom dette tar en aktiv rolle i utviklingen av framtidas Bodø – og at vi kan jobbe sammen om framtidas transportløsninger helt fra starten, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød.

 

Konseptvalgutredning (KVU) er en overordnet utredning som skal vise noen hovedalternativer for framtidige transportløsninger. Målet er å avklare en del av de grunnleggende transportspørsmålene rundt utviklingen av byen, slik som plassering av jernbane og havn. Statens vegvesen leder arbeidet på vegne av staten, sammen med Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor og fylkesmannen. I motsetning til andre tilsvarende konseptvalgutredninger hvor staten styrer utredningen alene, har Samferdselsdepartementet bestemt at også Bodø kommune og Nordland fylkeskommune skal være med på å styre prosjektet.

 

– Vi er i gang med arealplanleggingen for området. Bodø og Ny by-prosjektet er spesielt fordi det er kobla så tett til flyplass, bane og havn. Derfor er det positivt at kommunen skal samarbeide med staten om å utvikle transportsystemet helt fra starten av, sier Ida Pinnerød.

 

 

KVU Bodø Ida Pinnerød, Turid Stubø Johnsen, Svein Eggesvik
Ordfører Ida Pinnerød, regionvegsjef Turid Stubø Johnsen og fylkesråd Svein Eggesvik ser fram til samarbeidet om utredningen om framtidas transport i Bodø. Foto: Marius Staulen
Aktuelt for fylke(r): Nordland