Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Videreutvikling av dagens trasé på E39 i Orkdalsregionen gjør det best både med hensyn til måloppnåelse og samfunnsøkonomi. Det viser Statens vegvesens konseptvalgutredning for området.

I den såkalte konseptvalgutredningen for Orkdalsregionen, E39 Stormyra–Klett, har Vegvesenet utredet forskjellige muligheter for å utvikle E39 videre fram mot 2050. De forskjellige løsningene har blitt sett i sammenheng med transportsystemet for øvrig i Orkdalsregionen.

Alternativet med en videreutvikling av dagens trasé gir god måloppnåelse og har lavest investeringskostnad av konseptene med tiltak på E39. Alternativet gir mest nettonytte pr. budsjettkrone. Målet er å benytte mest mulig bruk av dagens veg, og dermed bygge videre på de investeringene som allerede er gjennomført.

Først Klett

Det anbefalte konseptet innebærer høye investeringskostnader, og kan gjennomføres i flere etapper. Første prioritet vil være en ombygging av krysset på Klett. På strekningen mellom Stormyra og Høgkjølen og videre mellom Harangen og Orkanger anbefaler vi en trinnvis utbedring hvor man i første omgang begrenser investeringene til flaskehalser og andre mindre investeringer som TS- tiltak, avkjørselsregulering og lignende.

Det er stor usikkerhet knyttet til framtidig samfunnsutvikling og teknologisk utvikling. Det er derfor fornuftig å skyve de tyngste investeringene ut i tid. Ved etappevis utbygging, vil samfunnet likevel kunne får stor nytte av prosjektet, også før hele prosjektet er realisert.

Høring

Rapporten ble oversendt Samferdselsdepartementet 19. mars. Utredningen er nå på høring til 1.7.2020. Høringsuttalelser sendes til , eller i brev til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

En konseptvalgutredning er en strategisk utredning som vurderer forskjellige muligheter for å utvikle et transportsystem i et bestemt område i framtiden.

Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Den danner grunnlaget for regjeringens beslutning om valg av konsept og videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Alle dokumentene i forbindelse med utredningen finner du her.

Talsperson:

Direktør i Transport midt, Kjetil Strand, , telefon 950 86 778

 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal