Det nye løpet bygges parallelt med det eksisterende løpet. Når utbyggingen er ferdig får tunnelen økt kapasitet og bedre sikkerhet.

Byggingen av det nye løpet er en del av prosjektet E 134 Oslofjordforbindelsen, hvor hele strekningen fra tunnelen og fram til E6 blir firefelts motorvei.

Målsettingene med prosjektet er beskrevet under fanen mål til venstre. De viktigste målene er sikrere framkommelighet og bedre regional mobilitet.

Den nye toløpstunnelen vil etter planen stå ferdig i 2026. Reisende gjennom tunnelen vil oppleve en oppgradert og mer moderne tunnel enn dagens løp fra 1990.

En viktig forskjell mellom ett- og toløps tunnel er tverrforbindelser mellom de løpene. Disse bygges med ca. 250 meters mellomrom, og gjør at det ene løpet kan brukes som rømning ved hendelser i det andre løpet. Rømningsmulighetene må ivareta krav til universell utforming og gi god fremkommelighet.

Et nytt løp i Oslofjordtunnelen gir:

  • vesentlig bedre trafikksikkerhet
  • sikker og fremtidsrettet løsning med god kapasitet
  • rømningsveier ut i dagen dersom en hendelse oppstår
  • forutsigbarhet for trafikantene

Oslofjordtunnelen er delvis en undersjøisk vegtunnel under Oslofjorden mellom fylkene Akershus og Buskerud.

Les mer om dagens Oslofjordtunnel.