Hovedpunkter fra konseptvalguteredningen lagt fram torsdag 13. august 2015.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst i hovedstadsområdet de neste tiårene. Transportsystemet må utvikles slik at det er i stand til å håndtere de økte transportbehovene som følger av dette, på en måte som sikrer befolkningen god mobilitet og er bærekraftig.

Film KVU Oslo-Navet.

Oppgaven

Ruter, Jernbaneverket og Statens vegvesen har sett på hvordan et framtidig transportsystem i Oslo-området bør se ut.

- Oppgaven vår har vært å lage et transportsystem som gjør det mulig å ta all vekst i persontrafikken med kollektivtransport, sykling og gåing, sa fungerende vegdirektør Lars Aksnes på pressekonferansen. - Når vi tar veksten på denne måten, vil framkommeligheten på hovedveiene bli omtrent som i dag.

KVU-arbeidet er tett forbundet og har foregått parallelt med Ruters egen strategiplan, M2016. Derfor ble hovedtrekkene fra KVU Oslo-Navet presentert samtidig med Ruters lansering av sine innspill til utviklingen av kollektivtrafikken. KVU-en i sin helhet skal overrekkes oppdragsgiverne høsten 2015.

Kraftig befolkningsvekst må møtes offensivt

Oslo og Akershus har i dag over 1,2 millioner innbyggere. De siste årene har innbyggertallet i Oslo og Akershus vokst kraftig, og fram mot 2030 forventes det en økning på om lag 300 000, og ytterligere 300 000 fram mot 2060.

Med befolkningsveksten øker også antallet reiser, og behovet for et godt reisetilbud. Bare innenfor Oslo og Akershus er det beregnet at antall reiser i døgnet vil øke fra om lag 3 millioner reiser (2010) til 4 millioner fram mot 2030. Det er en økning på over én million. Fram mot 2060 er det beregnet en ytterligere økning på godt over en halv million reiser.

Det er med andre ord behov for en betydelig og omfattende satsing på kollektivtrafikksystemet i og rundt hovedstaden.

Anbefalt løsning

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Ruter anbefaler en løsning der et samordnet nettverk med nye tunneler for metro og jernbane, et forsterket trikkenett og funksjonelle knutepunkter vil løse morgendagens utfordring for kollektivsystemet.

Hovedtrekkene fokuserer på å gå fra et nav hvor svært mye trafikk må innom Oslo, til et nettverk, hvor det skapes et attraktivt tilbud med god nettverkseffekt og høy kapasitet. I den anbefalte løsningen blir kollektivavgangene hyppigere, det etableres ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn slik at man får to ringsystemer rundt byen, og to nye jernbanetunneler, én fra Nationaltheatret til Alna-området, og én fra Oslo S til Lysaker. I tillegg etableres ny trikkeforbindelse langs Ring2, og fra Sinsen over Økern til Bryn. Endelig foreslås to større kollektivknutepunkter, Byport Øst på Bryn og Byport Vest på Lysaker, for omstigning mellom buss, trikk, metro og tog. 

KVU Oslo-Navet legger opp til kollektivavganger hvert 5. minutt i indre by, og hvert 10. minutt i ytre by og Akershus der markedsgrunnlaget er til stede.

I regionen rundt Oslo legger KVU-en også opp til hyppigere avganger for lokaltog innenfor området Ski, Lillestrøm og Asker, og utvikling av attraktive knutepunkter i videreutviklingen av regionbyene Asker, Sandvika, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås.

Grønn gatebruk

KVU-en legger også opp til målrettet trafikkavvikling slik at gateareal til parkering og gjennomkjørende biltrafikk reduseres. Samtidig konsentreres kollektivtrafikken til banetunneler og prioriterte bybuss- og trikkegater. Bygatene får dermed mer plass for gåing, sykling og fortausaktivitet, samtidig som det sikres tilgang for nærings- og adkomsttrafikk.

KVU-en skal være et grunnlag for Regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) og annen statlig, fylkeskommunal og kommunal planlegging.

Lenker

Hefte med hovedtrekkene i KVU Oslo-Navet lastes ned her.

Pressemelding fra KVU Oslo-Navet lastes ned her.

Slik ser det ut i KVU Oslo-Navets visjon om Byport Øst på Bryn i Oslo, et knutepunkt for omstigning mellom trikk, buss, metro og tog. En tilsvarende byport foreslås på Lysaker.
Aktuelt for fylke(r): Oslo