Hvor mange bomstasjoner finnes det i Oslo?

Fra 1. juni 2019 er det totalt 83 bomstasjoner i Oslo, fordelt på tre bomringer:

  • Indre ring – 38 bomstasjoner (nye fra 1. juni)
  • Osloringen – 22 bomstasjoner (den eksisterende bomringen vi har hatt de siste årene)
  • Bygrensen – 23 bomstasjoner (9 av disse er de eksisterende på bygrensen mot Bærum. 14 av disse er nye på bygrensen mot henholdsvis Follo og Romerike, hvorav 8 av bomstasjonene skal stå på Oslosiden av kommunegrensen, mens 6 plasseres i Akershus - med 3 i Lørenskog, 2 i Oppegård og 1 i Ski kommune).

For bilistene er det de tre bomringene som er viktige, antall bomstasjoner sier bare noe om hva som er nødvendig for at bomringene skal være tette.

Se kart over bomringene (PDF)

Hvor står de nye bomstasjonene?

På dette interaktive kartet finner du eksakt plassering av alle bomstasjonene i Oslo (ArcGIS)

Hvorfor skal bomstasjonene stå akkurat der?

Det er tre bomringer for å få en jevnere belastning av bompenger blant bilistene ved at flere er med på å betale. Hovedårsaken til bomstasjonenes plassering er at de tre bomringene skal være tette, det vil si at det ikke skal finnes gater/veier som krysser bomringen uten bomstasjon. Plasseringen av de enkelte bomstasjonene er tilpasset dagens bebyggelser og adkomster, så langt det er mulig.

Plasseringen av bomstasjonene er vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting, med tilslutning fra Stortinget.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for plasseringen av hver enkelt bomstasjon (PDF).

Hvor mye koster det å passere bomstasjonene?

Her finner du prisene som gjelder i de tre bomringene i Oslo fra 1. juni 2019

Du kan regne ut hva turen din vil koste på Fremtind Service bompengekalkulator

Betaler jeg både når jeg kjører inn og ut av bomringene?

I Indre ring og Osloringen betaler du i begge kjøreretninger fra 1. juni 2019, men prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i Osloringen i dag. På Bygrensen betaler du kun for å kjøre inn mot Oslo.

Hva er timeregel?

Du betaler kun for én passering i timen i et område selv om du kjører gjennom flere bomstasjoner i samme sone. 

Det vil være to soner for timeregel i Oslo fra 1. juni 2019:

  • Indre ring og Osloringen
  • Bygrensen

Timeregelen betyr at du kan passere så mange bomstasjoner du vil i Indre ring og Osloringen i løpet av én time, men du betaler bare for én passering. Dersom du passerer flere bomstasjoner i løpet av én time vil du bli belastet for den dyreste passeringen.

Bygrensen har en egen, separat timeregel. Du betaler kun for én passering, selv om du passerer over bygrensen flere ganger i løpet av én time.

Det vil si at du kun betaler for to passeringer når du kjører fra for eksempel Lillestrøm til Oslo sentrum, selv om du passerer flere bomstasjoner.

Husk at timesregel, månedstak og 20 prosent rabatt kun oppnås med gyldig AutoPASS-avtale.

Hva er passeringstak / månedstak?

Med AutoPASS-avtale har du et månedstak der du betaler for maks antall passeringer i et område i hver kalendermåned. Fra 1. juni 2019 betaler du for maks 60 passeringer på Bygrensen og maks 120 passeringer i området/sonen Osloringen og Indre ring. 

Hva er rushtidsavgift og hvorfor innførte Oslo det?

Rushtidsavgift betyr at det er dyrere å passere bomstasjoner i tidsrommet mellom klokken 06.30-09.00 og 15.00-17.00. (Gjelder ikke på helgedager, offisielle fridager eller i juli).

Formålet er mindre biltrafikk og mindre bilkøer i rushet. Mindre bilkøer betyr bedre framkommelighet for kollektivtrafikk, noe som igjen gjør kollektivtilbudet mer attraktivt. Rushtidsavgift er også et virkemiddel for å redusere lokal luftforurensning og for å bedre luftkvaliteten. Oslo innførte rushtidsavgift i oktober 2017.

Hva er miljødifferensierte takster?

Det betyr at de kjøretøyene som forurenser mest betaler mer i bomringene. Oslo innførte miljødifferensierte takster i oktober 2017. Se taksttabellen

Jeg har ikke bombrikke. Hvordan skaffer jeg meg det?

Det er Fremtind Service som er ansvarlig for innkreving av bompenger i Oslo og Akershus. Her kan du inngå avtale og få bombrikke. 

Du finner mer informasjon om alle bompengeselskapene og hvordan du tegner en AutoPASS-avtale på autopass.no

Jeg har elbil. Må jeg betale i bomringene?

Ja, fra 1. juni 2019 må elbiler betale for passering av bomstasjonene i Oslo. Se prisene her.

Med gyldig AutoPASS-avtale får du 20 prosent rabatt.

Jeg har hybridbil. Hva skal jeg betale?

Ladbare hybridbiler får takst som en bensinbil, uavhengig om den bruker diesel eller bensin. Se prisene her

Kan jeg få fritak fra betaling i bomstasjonene?

Nei, som hovedregel kan du ikke det, men det er noen unntak. Følgende skal ikke betale bompenger:
Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort (der kortet har en gyldighetsperiode som er lenger enn to år), motorsykler, hydrogenkjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke, nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 (se taksttabell), buss i rute og utrykningskjøretøy.

Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy betaler heller ikke bompenger.

Hva brukes bompengene til?

I Oslo og Akershus brukes bompengene for å finansiere utbygging av vei- og kollektivtiltak gjennom Oslopakke 3. F.eks. Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane – inkludert Majorstua stasjon, modernisering av trikkenettet, E16 fra Sandvika til Wøyen og bane-/kollektivløsning for Nedre Romerike.

Hvordan vil de nye bomstasjonene se ut?

De fleste nye bomstasjonene vil se ut som på bildene under. 

Bompengesystemet i Oslo