En rekke veg- og kollektivtiltak er finansiert gjennom Oslopakke 3 siden oppstart i 2008.

 • Nye vegprosjekt har gitt økt sikkerhet og bedre framkommelighet, samt miljøgevinst for områder som er avlastet for trafikk.

 • T-bane og nye vogner har fått økt punktlighet, kapasitet og standard. Flere knutepunkt og trikkestrekninger er oppgradert.
 • Gjør det tryggere for gående og syklende.

Et utvalg prosjekter gjennomført i perioden 2009-2016:

* Lørenbanen (2016)

Ny 1,6 km T-bane mellom Økern og Sinsen med ny underjordisk stasjon på Løren.

* Østensjøbanen (2016)

Stasjonene er pusset opp. Det er lagt nye skinner og strømforsyningen er forsterket.

* Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund (2015)

En 5 km lang strekning mellom Fetsund og Lillestrøm er bygd om til firefeltsveg, med parallell gang- og sykkelveg.

* E18 Sydhavna (2015)

Et nytt toplanskryss med ramper og rundkjøring er bygd på Mosseveien ved Sydhavna.

* Oppgradering av Bogstadveien (2015)

Bogstadveien var i dårlig forfatning. Både skinnegang, gate, fortau og holdeplasser er oppgradert.

* Kolsåsbanen (2014)

Oppgradering av 12 km lang strekning med 13 stasjoner, med plattformer i full lengde og nye strømskinner. 750 parkeringsplasser for bil er bygd ved stasjonene.

* Lambertseterbanen (2013)

På Lambertseterbanen fra 1966 har bane og stasjoner blitt fullstendig modernisert.

* Oppgradering av Grorudbanen (2013)

De tre siste stasjonene Vestli, Romsås og Stovner ble oppgradert sommeren 2013.

* Ensjø stasjon (2013)

Ensjø stasjon har blitt totalrenovert.

* Rv. 150 Ring 3 Ulven-Sinsen – nytt hovedvegsystem (2013)

Nytt hovedvegsystem, med ring 3 i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen). Pluss kollektivknutepunkt på Økern.

* Oppgradering av Vogts gate (2012)

Fra Åsengata på Torshov til Birkelunden på Grünerløkka er skinnegang, gate, fortau og holdeplasser oppgradert.

* Nytt dobbeltspor Asker-Lysaker (2011)

Da Drammenbanen også ble ferdig oppgradert i 2015, ble det totalt fire spor mellom Asker og Lysaker.

* E18 Bjørvikaprosjektet – Operatunnelen (2010)

Operatunnelen åpnet september 2010. Nytt Havnelagerkryss i 2012 reduserte gjennomgangstrafikken ytterligere.

Buss og trikk fikk egne felt, og det er lagt til rette for gåing og sykling i Bjørvika.

* Carl Berners plass (2010)

Ombygging for bedre fremkommelighet for buss, trikk, sykkel og fotgjengere. Ga 50 prosent økt personkapasitet.

* E16 Wøyen – Bjørum (2009)

Første del av ny firefeltsveg mellom Sandvika og Sollihøgda. En 5 km lang strekning, halvparten i tunnel.

* Jernbanetorget (2009)

Kollektivknutepunkt ble oppgradert for å gi enklere bytte av transportmiddel for reisende.

*E6 Assurtjern – Vinterbro (2009)

Hele E6 fra Oslo til Svinesund fikk fire felt frem til 2009. Siste strekning var E6 Assurtjern-Vinterbro, som er 5,5 km lang.

* Noen små og mellomstore tiltak i Oslopakke 3:

 • Oslopakke 3 omfatter investeringer på fylkesveger i Akershus, kommunale veger i Oslo, samt de fleste investeringer på riksvegnettet i disse to fylkene.

 • Lokale vegprosjekter: Oppgradering av Bogstadveien i Oslo (2013) og nedbygging av Leif Larsens vei ved Sandvika (2012).

 • Tiltak for gående og syklende: Utbygging av hovedsykkel-vegnettet, samt gang- og sykkelveier rundt skoler mv. Nyere eksempler er Ring 3 Vindern-Gaustad (2016) og langs fv.152 i Ås og Oppegård (2012).

 • Kollektivtrafikktiltak: Bygging av kollektivfelt, trikketraséer, kollektivknutepunkt og flere innfartsparkeringsplasser. De fleste holdeplasser på stamlinjene i Oslo er oppgradert.

 • Trafikksikkerhetstiltak: Bygging av midtrekkverk og utbedring av kryss, som rundkjøring i krysset Brynsveien/Gml. Lommedalsvei i Bærum (2010) og Østensjøveien/Tvetenveien i Oslo (2012).

 • Miljø- og servicetiltak: Ivareta biologisk mangfold og redusere miljøulemper fra vegtrafikk, ved bygging av miljøgate i Strømmen på fv 353, støyskjerming på fv. 171 i Sørum (2012) og langs Ring 3 i Oslo (2013).

* Tiltak på dagens jernbanenett (finansiert av staten)

 • Fornyelse i Oslo-området: For å bedre driftssikkerhet, punktlighet og kvaliteten i togtrafikken, er mesteparten av jernbaneinfrastrukturen oppgradert på strekningen Lysaker-Etterstad, inkludert Oslotunnelen.

 • Tilrettelegging for nye tog: Tiltak for å få full nytte av nye tog og økt kapasitet som følge av nye dobbeltspor i Vestkorridoren. Faste avganger hvert tiende minutt mellom sentrale stasjoner.

 • Programområdet stasjoner og knutepunkter:  Tiltak for bedre sikkerhet, informasjon, tilgjengelighet og standard, som  Holmlia, Dal og Heggedal.

 • Programområdet sikkerhet og miljø:  Sikring av planoverganger og andre sikkerhetstiltak, samt miljøtiltak som støyskjerming.

Prinsippet om universell utforming legges til grunn for planlegging av alle tiltak i Oslopakke 3. Målet er et transportsystem som er tilgjengelig for alle.

Prosjekter og tiltak