Fv. 64 Åfarnes ferjekai – Varsel om oppstart av planarbeid

— Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune vil i samarbeid med Rauma kommune starte arbeidet med detaljregulering av Åfarnes ferjekai. Reguleringa gjeld ferjekai med pir og landareal med oppstillingsfelt, parkeringsplassar, busslommer, venterom, teknisk bygg for el-ferje mv.

Varsel planoppstart for E39 Solavågen ferjekai

— Det vises til tidligere utsendt høring av mindre endring av reguleringsplan for Sunde–Leirvåg datert 18.09.19. På grunn av innsigelse fra fylkesmannen hva gjelder virkning for naturmangfold må saken håndteres som en ordinær planprosess. Det varsles med dette oppstart av planarbeid for utvidelse av ferjekaiområdet med tilhørende havneområde i sjø.