Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Formannskapet i Tingvoll kommune har i møte 21.04.21, PLAN-19/00084, vedtatt å legge detaljregulering for E39 Kanestraum ferjekai landområde ut til offentlig ettersyn, merknadsfrist 03.06.2021

Landområde og kai for E39 Kanestraum ferjeleie skal bygges om for å legge til rette for elektriske ferjer med økt regularitet, AutoPASS og bedre trafikksikkerhet. Det er behov for å gjøre endringer i gjeldende reguleringsplan som følge av blant annet endret behov for flytting av kiosk, trafikkvekst og en driftskontrakt med økt regularitet på sambandet.

Planforslaget

Plandokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 03.06.2021. Plandokumentene er tilgjengelige:

Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet.

Merknader

Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige, merkes sak 20/228251 og sendes innen 3. juni 2021 til:

  • per e-post til
  • eller per brev til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Kontakt

Evt. spørsmål om planarbeidet kan rettes til

  • Statens vegvesen v/prosjektleder Olav Megrund, tlf. 95 23 89 00 eller e-post
  • eller v/planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 91 74 84 68, e-post
  • eller til Tingvoll kommune v/Per Gunnar Løset, tlf. 94 36 59 62 , e-post .

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag