Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10 legges detaljregulering for E39 Solavågen ferjekai i Sula kommune ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 14.02.2020.

Solavågen ferjekai © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Hensikten med planarbeidet er å bygge om Solavågen ferjekai til elektrisk ferjedrift. Miljøvennlige ferjer skal trafikkere sambandet fra 01.01.2020 og med strøm som energikilde fra 01.01.2021. Den nye ferjekaien foreslås plassert øst for dagens.

Planlagt reguleringsformål er:

  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  • Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Plandokumentene

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut som vedlegg til denne siden, se under "Last ned".

Merknader

Merkander til reguleringsplanen sendes innen 17.02.20 til:

  • på e-post ,
  • eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte planprosjektleder Silje Skaro på telefon 986 02 227, e-post .

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag