Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektgruppa arbeider med å få ferdig rapporten om framtidige valg av løsninger for transport på veg og jernbane i området mellom Jaren og Mjøsbrua (Moelv). Samferdselsdepartementet skal få rapporten i begynnelsen av juni.

Den eksterne referansegruppa som har bidratt med innspill og vurderinger til Jernbaneverket og Statens vegvesen underveis i arbeidet, hadde sitt siste møte den 17. mars. På dette møtet presenterte Innlandsutvalget sine tanker om hvordan Mjøsregionen kan bli en attraktiv region å bo og arbeide i. Analyser av transportmål og samfunnsøkonomi ved de forskjellige valgene som kan gjøres for Gjøvikbanen og riksveg 4 på strekningen, ble også gjennomgått.

Gjennom gruppearbeid ble ulike løsningsmodeller vurdert opp imot graden av måloppnåelse i forhold til Samferdselsdepartementets bestilling, som legger vekt på økt trafikksikkerhet og økt effektivitet for godstransporten, og på mer miljøvennlige arbeidsreiser. Hvilke tiltak som bør gjennomføres først, hvilke tiltak som kan gjøre at Gjøvik by utvikler seg i mest mulig gunstig retning osv., ble også drøftet.

- Representanter for kommuner, næringsliv, organisasjoner og andre offentlige etater har bidratt med nyttig kunnskap for oss som har jobbet med rapporten i Vegvesenet og Jernbaneverket, sier prosjektleder Sigrid Skjølås i Statens vegvesen. – Diskusjonene vi har hatt i denne bredt sammensatte gruppa har vært konstruktive og interessante.

Etter at Samferdselsdepartementet har fått den ferdige konseptvalgutredningen i begynnelsen av juni, skal den gjennom en ekstern kvalitetssikringsprosess (KS1). Rapporten sendes samtidig på høring.

 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet