En konseptvalgutredning (KVU) for rv. 658 Ålesund–Vigra skal vurdere hvordan sikkerheten og framkommeligheten kan ivaretas med stadig økende trafikk.

Tunnelene er sikre for trafikantene i dag. Statens vegvesen er i ferd med å sluttføre tiltak som sikrer at rv. 658 Ellingsøytunnelen og rv. 658 Valderøytunnelen oppfyller kravene i tunnelsikkerhets­forskriften.

Sikkerhet og framkommelighet med økt trafikk

Ålesundtunnelene, Ellingsøytunnelen (ÅDT 10 100) og Valderøytunnelen (ÅDT 8 300) på rv. 658, har høyere trafikk enn de fleste andre undersjøiske tunneler i Norge, inkludert rv. 23 Oslofjord­forbindelsen (ÅDT 7 400).

  • Ellingsøytunnelen er 3 520 meter lang, den når 144 meter under havet, og største stigning er 8,5 %. Tunnelen har halvt kryss i fjell.
  • Valderøytunnelen er 4 222 meter lang, den når 137 meter under havet, og største stigning er 8,5 %.
  • Oslofjordtunnelen er 7 306 meter lang. Det dypeste punktet i tunnelen er 134 meter under havet og største stigning er 7 %.
Illustrasjon av tunnelkonsept for KVU rv. 658 Ålesund–Vigra.
Illustrasjon av tunnelkonsept.

Rv. 658 Ålesund-Vigra (KVU)

Oslofjordtunnelen har større bredde og bedre kurvatur enn Ålesundtunnelene.

Tunge kjøretøyer utgjør et problem for Oslofjordtunnelen. Den har tre ganger så mange kjøretøyer over 12,5 meter sammenliknet med Ellingsøytunnelen. På den annen side må kjøretøyene i Ålesundtunnelene kjøre opp og ned av to tunneler som er langt brattere.

Trafikkveksten i tunnelene er stor og antas å vokse også framover. Denne veksten vil bidra til at det trengs ytterligere tiltak i framtiden dersom sikkerheten skal opprettholdes, uavhengig av krav i tunnelsikkerhetsforskriften.

Brannsikkerhet er en av hovedårsakene til å bygge nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen. Sannsynlig­heten for brann i tunnelene er minst like stor som for brann i andre undersjøiske tunneler. Konsekvensen av en brann i Ålesundtunnelene kan være høyere enn for Oslofjordtunnelen på grunn av høyere trafikk. Det er også betydelig trafikk med transport av flybensin gjennom tunnelen. Disse transportene går om natten, når trafikken ellers er lav, for å redusere faren for folk i tunnelene ved eventuell brann. Et uhell kan likevel medføre langvarig stenging av tunnelene.

Valderøytunnelen er eneste forbindelse til Giske kommune med 8 200 innbyggere og Ålesund lufthavn, Vigra. En brann med lengre stenging vil kunne gi store ulemper for Ålesundregionen og for Møre og Romsdal, som landets nest største eksportfylke.

Hva er en konseptvalgutredning?

En konseptvalgutredning er en statlig utredning. De nasjonale føringene som skal legges til grunn for utredningen vil være konkretisert gjennom et mandat gitt av Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet vil underveis i prosessen definere hvilket samfunnsmål som skal legges til grunn for utredningen.

Hensikten med konseptvalgutredning er å:

  • Avklare behov for utvikling av transportsystemet i et byområde, en transportkorridor eller for et større enkeltprosjekt.
  • Avklare hvilket konsept (prinsipp) for utvikling av transportsystemet som skal danne grunnlag for videre planlegging.
  • Avklare hvilken planlegging som skal settes i gang.

KVU vil:

  • Være grunnlag for regjeringens beslutning om konseptvalg for et byområde, en transportkorridor eller et større enkeltprosjekt.
  • Være grunnlagsdokument ved revisjon av Nasjonal transportplan (NTP).

Statens vegvesen antar at konseptvalgutredningen kan være klar i ved årsskiftet 2022/23. Dette avhenger blant annet av hvilke utredninger som må gjøres.

Foto: Statens vegvesen