Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen anbefaler en redusert variant av konsept K2, «Korte tunneler» og bygging av tunnel ved Dyranut

Dette er det billigste konseptet som gir tilfredsstillende måloppnåelse, både med tanke på villreinproblematikk og vintertrafikk.

På kort sikt
Anbefalingen innebærer bygging av Dyranuttunnelen på vel 6 km, et tiltak som vil gi stor forbedring av forholdene både for villrein og vinterregularitet. Overskuddsmasser fra tunnelbyggingen vil kunne brukes til heving av eksisterende veg til høgfjellsprofil, eventuelt også til utbedringer på andre, utsatte strekninger.

Bedre vinterregularitet vil innebære færre timer kolonnekjøring og stengt veg, med økt pålitelighet og mer forutsigbar reisetid for persontrafikk, turisttrafikk og annen næringstrafikk mellom Hallingdal og Hardangerregionen.

Turistvegen over Hardangervidda
En redusert variant av K2 er godt forenlig med status og utvikling av rv. 7 over Hardangervidda som nasjonal turistveg. Forutsetningene er at «Gamlevegen» driftes og vedlikeholdes på forsvarlig vis, og kan være sommeråpen med sørvistilbud slik at turistveghensynene blir ivaretatt.

Det har seg slik at skal det oppnås ønsket effekt for villreinen må gamlevegen vinterstenges. Tiltakene i K2 vil ha liten verdi for villreinen dersom man ikke også er villig til å følge opp med begrensninger når det gjelder tilgjengelighet.

Kostnader
K2 redusert innebærer en total investering på ca. 2 milliarder. Dette er halvparten av det en full utbygging av K2 ville kostet. K3 (lang tunnel) er kostnadsberegnet til ca. 8 milliarder.

-Vi ser det som vesentlig mer realistisk å skaffe finansiering til en etappevis utbygging av K2 enn til å bygge en lang tunnel under vidda, sier prosjektleder Morten Ask. Denne løsningen gir også bedre tilkomst til vidda på helårsbasis, sammenliknet med lang tunnel.

På lang sikt
På lang sikt kan det bli aktuelt å realisere konsept K2 i sin helhet. Det betyr i så fall etappevis utbygging av opptil fire andre tunneler på Hardangervidda, videre østover mot Haugastøl.

Under kan du laste ned hele rapporten for KVU rv. 7 Hardangervidda i PDF-format.

Rv. 7 Hardangervidda
Hardangervidda - til fryd og frustrasjon for turister, næringsliv og reinsdyr... Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke(r): Vestland