Prosjektet er i Prosjekteringsfase, men skal snart lyses ut for entreprenør og går da over i Byggefase.

Dette prosjektet skal bidra til en god sammenheng med øvrig gang- og sykkelveinett og med lokalveier, Greverud senter og stasjonsområdene. Prosjektet er en del av Bymiljøavtalen mellom Oslo og tidligere Akershus (nå Viken).

Fylkesvei 152 Skiveien er den lokale hovedvegruta gjennom Follo. Den mangler et helhetlig og godt tilbud til gående og syklende. Dagens tilbud er svært varierende. På deler av strekningen følger den ikke fylkesvegen, og andre steder er det fortauløsninger av ulik standard. Strekningen er preget av flere uoversiktlige avkjørsler og kryss, som for eksempel krysset mellom fv. 152 og Sætreskogveien, som skal forbedres. Fv. 152 mellom Stenfelt og Greverud har en trafikkbelastning på 7 600 kjøretøy per døgn, og skiltet hastighet er 60 km/t i nord og sør, mens det er 40 km/t forbi Greverud skole.

Gjennomfartsåre for sykkeltrafikk

Strekningen betjener lokal gang- og sykkeltrafikk for de store boligkonsentrasjonene i området. Den er også skolevei. Strekningen er gjennomfartsåren for regional sykkeltrafikk, og er derfor også en del av sykkeltraseen for rute 1 i Sørkorridoren (E6) og Nasjonal rute nr. 7, som følger fv. 152 gjennom store deler av Follo.

Bussholdeplasser

For å tilrettelegge for framtidig bussrute på strekningen, omfatter dette prosjektet busslommer på strekningen. Plasseringen av busslommene må vi vurdere med hensyn til blant annet adkomstveger til boligkonsentrasjoner og overgangsmuligheter til jernbane ved Oppegård og Greverud stasjoner.

Hva vi skal bygge

Prosjektet skal gjennomføres som modellbasert prosjekt.

Følgende skal bygges:

  • En ca. 1200 m ny gang- og sykkelveg. I tillegg skal det omlegges ca. 200 m av fv.152 og ca. 270 m av kommunale veger. Det er også planlagt omlegging av private avkjørsler/adkomstveger.
  • En ny rundkjøring på fv. 152. Rundkjøringen skal bygges i eksisterende kryss Skiveien x Th. Kittelsens vei og Frydenbergveien.
  • Rehabilitering av ca. 200 m fortau langs fv. 152.
  • Det skal legges en ny hovedvannledning for Nordre Follo kommune. Ledningen skal legges langs hele strekningen. Samtidig er det planlagt rehabilitering av eksisterende vann- og avløpssystem.
  • bygging av ny adkomstveg til Sætreskogveien er det planlagt ombygging av eksisterende kommunal gangbru.
  • Flere støttemurer langs hele strekningen. Det er prosjektert både plasstøpte støttemurer og støttemurer av natursteinblokker/betongblokker.
  • Ny vegbelysning på hele strekningen.
  • Omlegging av eksisterende høyspent, lavspent- og signalkabler for Elvia, Telenor, Viken fiber og GlobalConnect.
Oversiktskart fylkesvei 152 Stenfelt–Greverud, gang- og sykkelvei.
Oversiktskart fylkesvei 152 Stenfelt–Greverud, gang- og sykkelvei.

Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Nordre Follo
Fylker:
Viken
Lengde:
1200 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2022
Antatt åpnet:
2024

Fv. 152 Stenfelt–Greverud, gang- og sykkelvei © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Bjørn Ragnar Thoen

Prosjekteringsleder
Telefon:
99 21 83 67
E-post:
Sist oppdatert: