Befolkningen i Oslo-området vokser kraftig, og det stilles store krav til god mobilitet. God mobilitet betyr at det skal være enkelt å bevege seg rundt. Vi trenger derfor løsninger som møter morgendagens behov for både personer og gods. Teknologien utvikler seg raskt og det skaper nye muligheter for mer bærekraftig, brukertilpasset og kostnadseffektive transportløsninger.

Det er også viktig at alle involverte aktører samarbeider for å oppnå god mobilitet. Bymiljøetaten, Ruter og Staten vegvesen har opprettet samarbeidsprosjektet for å få til et felles løft for smartere mobilitetsløsninger for fremtiden. Sammen skal vi teste nye og forbedre eksisterende mobilitetstjenester gjennom aktiv medvirkning fra innbyggere, næringsliv og andre offentlige etater.

Overordnede mål

De overordnede målene til STOR er å teste ut mobilitetstjenester og – løsninger som kan bidra til å;

  • bedre fremkommelighet for personer og gods
  • redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
  • redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn, og redusere andre negative miljøkonsekvenser

Disse målene er i tråd med de overordene målsettingene i nasjonal transportplan og FNs bærekraftsmål (9 Innovasjon og infrastruktur, 11 Bærekraftige byer og samfunn og 17 Samarbeid for å nå målene).

Videre skal vi sammen lære mer om hvordan vi kan;

  • tilby sømløse mobilitetsløsninger og -tjenester
  • forbedre eksisterende løsninger og tjenester
  • forbedre samarbeidet på tvers av virksomhetene og bruke brukerorienterte prosesser

Smartere Transport i Oslo-regionen (STOR)