Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Me ynskjer open lokal medverknad i tidleg fase og som erstatning for idedugnaden har me no tilrettelagt for ein digital innbyggjardialog for grunneigarar og bebuarar i området.

Digital innbyggerdialog

Lag ditt innspel: link til digital innbyggerdialog. Frist for å gje innspel er sett til 30. april 2020.

Her kan ein teikne aktuelle traséar og peike på punkt som har utfordringar (bruk mus med klikk og zoom for enkel betjening). I kommentarfeltet kan ein gje utfyllande opplysningar. Kommenter gjerne korleis traséen kryssar dagens vegsystem (under, på bru eller i plan).

Målet er å få fram ulike alternative trasear mellom påkoplingspunkta A, B og C på kartet. Innspela vil bli samla og vurdert i ein silingsrapport kor det vil gå fram kva som er dei anbefalte løysingane for det vidare planarbeidet. Rapporten vil verte tilgjengeleg blant anna for dei som deltek i innbyggjardialogen.

For å sjå ditt eige innspel etter at du har lagt det inn, må du oppdatere nettsida før det visast. Alle innspel (kart og kommentarfelt) vil visast automatisk under «Sjå alle innspel», men innsendar er anonym.

Kontakt

For ev. spørsmål kan desse kontaktast:

  • Kjersti Myre, tlf 958 45 168, e-post:    
  • Gjertrud Karevoll, tlf. 408 13 534, e-post:
  • Inge Edvardsen, tlf. 977 25 499, e-post:
Aktuelt for fylke(r): Vestland