Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektet omhandler deler av rv. 580/E39 Flyplassvegen fra Skeie–Rådal med tilkobling mot Rådal sentrum/Lagunen og mot fv. 546 Fanavegen. Strekningen utgjør delstrekning 1 av den nye sykkelstamvegen som skal gå fra Bergen sør mot sentrum. Det skal utarbeides en reguleringsplan for strekningen for etablering av sykkelveg med fortau.

Sykkelstamvegen skal legge til rett for adskilt løsning for gående og syklende, og tilrettelegge for god fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tilhørende kryss og avkjørsler skal i størst mulig grad saneres eller utbedres. Det skal sikres planskilt kryssing for gående og syklende over rv. 580/E39 Flyplassvegen, fv. 172 Grimseidvegen og fv. 546 Fanavegen.
Prosjektet skal bidra til at flere velger sykkel og gange som transportmiddel.

Plankart sykkelstamveg Flyplassvegen
Skeie–Rådal