Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1 Skeie Rådal er i reguleringsplanfase. Strekningen er delt i to reguleringsplaner.

Reguleringsplanene for strekningen heter 1a Skeie-Rådal og 1b Krohnåsen-Kalgahaugane. Oppstart av planarbeid  ble varslet i august 2019.

Reguleringsplan for 1a Skeie-Rådal utarbeides av Statens vegvesen, mens reguleringsplan for 1b Krohnåsen-Kalgahaugane utarbeides av privat utbygger og følges opp av Bergen kommune. 

Skeie–Rådal. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektet omhandler deler av rv. 580/E39 Flyplassvegen fra Skeie–Rådal med tilkobling mot Rådal sentrum/Lagunen og mot fv. 546 Fanavegen. 

Strekningen utgjør delstrekning 1 av den nye sykkelstamvegen som skal gå fra Bergen sør mot sentrum. Det planlegges sykkelveg med fortau, og det skal sikres planskilt kryssing for gående og syklende over rv. 580/E39 Flyplassvegen, fv. 172 Grimseidvegen og fv. 546 Fanavegen Prosjektet skal bidra til at flere velger sykkel og gange som transportmiddel.

Plankart sykkelstamveg Bergen delstrekning 1 Skeie - Rådal.
Plankart sykkelstamveg Bergen delstrekning 1 Skeie - Rådal. Foto: Statens vegvesen

Sykkelstamvegen skal legge til rett for adskilt løsning for gående og syklende, og tilrettelegge for god fremkommelighet og trafikksikkerhet. Som en del av arbeidet skal eventuelle berørte avkjørsler og kollektivholdeplasser reguleres i henhold til dagens standard med nødvendig tilpasning til eksisterende forhold.

 

.