Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger med dette fram forslag til reguleringsplan for fylkesveg 119 Sykkeltiltak ved Melløs ut til offentlig ettersyn.

Bakgrunn

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for myke trafikanter, med hovedvekt på syklister, langs Ryggeveien fra krysset med Carsten Ankers gate til krysset med Dyreveien. Reguleringsplan for fylkesveg 119 Sykkeltiltak ved Melløs ble lagt ut til offentlig ettersyn våren 2018. Denne løsningen la opp til sykkelfelt på begge sider av Ryggeveien og ombygging av Ryggeveien. Reguleringsplanen har ikke blitt oversendt til sluttbehandling i Moss kommune, da Statens vegvesen mener at reguleringsplanen ikke i tilstrekkelig grad bygger opp under vedtatt hovedsykkelvegnett for Moss.

I dialog med Moss kommune og Viken fylkeskommune, anbefaler Statens vegvesen nå en ny løsning med sykkelveg m/fortau på vestsiden av Ryggeveien. Dette grepet vil medføre at vi unngår uheldig systemskifter i hver ende av planområdet slik at for eksempel syklister i retning Moss sentrum slipper å krysse vegen i krysset ved Klostergata/Høyenhaldgata. Ny løsning vil bygge opp under hovedsykkelnettet, som viser hovedveg for sykkel inn til Moss sentrum via Ryggeveien, inn Høienhaldgata og videre ned Fritjof Nansens gate.

Fordeler ved ny løsning

  • Sammenhengende løsning uten systemskifter. Det unngås skifte mellom separat anlegg og sykling i kjørebane (fv.119 har mye trafikk med i snitt over 10 000 kjøretøy i døgnet)
  • Mindre inngrep i tilstøtende boligområder.
  • Det unngås utfordringer med verneverdige trær i Melløsparken.
  • Nesten ingen inngrep i dagens fv. 119.
  • Gjør det enklere å utbedre fv. 119
  • Separering mellom syklende, gående og kjørende. Dermed økt trafikksikkerhet.
  • Større romfølelse for myke trafikanter.
  • Mulighet til system for lokal overvannshåndtering i grøntrabatten.
  • Rabatt til snøopplag og bedre sikt ved utkjøring fra private avkjørsler.

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finnes finner du på siden: Avståelse av eiendom

Plandokumenter og merknadsfrist

Plandokumentene kan leses/lastes ned på denne siden, se under "Last ned". Ta kontakt med planleggingsleder hvis det er ønskelig å få tilsendt plandokumentene per post.

Merknader til planarbeidet sendes innen 1. juli 2021 til:

  • eller til Statens vegvesen, Postboks 1010, 2605 Lillehammer

Oversendelsen må merkes «15/214754».

Åpent møte via Teams

Det blir åpent møte via Teams den 02.06.2021 kl 1800. Ta kontakt med planleggingsleder for å få tilsendt link til teams-møtet.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte: Planleggingsleder Knut Westerbø, tlf. 974 67 438, E‐post: 

Aktuelt for fylke(r): Viken