Dagens situasjon

Gang- og sykkelveg langs riksveg 4. Gang- og sykkelvegen faller mot sentrum, og en svak kurve reduserer sikten betydelig. Syklende kommer i stor fart i retning fra Gjelleråsen, noe som medfører risiko både for gående som venter på grønt lys for å komme over gangfeltet og for syklende på veg oppover.

Strakstiltak

Forslag oppmerking, ev. skilting (inntegnet på vedlagt foto)

Skillebekk skilting
Varsle syklende på veg nedover i retning fra Gjelleråsen om fare.

To-trinns skilt og oppmerking i bakken på GS-vegen:

  1. Teksten SENK FARTEN ca. 50 m før gangfeltet. Samme sted fareskilt nr. 156 Annen fare med underskilt nr. 808.178 ”Ulykkesstrekning”.
  2. Rumlefelt og teksten SENK FARTEN ca. 20 m før gangfeltet.

Annen oppmerking:

  • Gul stiplet midtlinje (oppmerking 1002 varsellinje) i GS-vegen over en strekning på 100 m fra gangfelt i retning mot Gjelleråsen.
  • Piler i begge retninger i hver ende av gul stiplet midtlinje. Pil 1034R, dimensjonert for sykkeltrafikk.

Dette er tiltak som kan gjennomføres som strakstiltak. På lengre sikt er det ved gangfeltet planer om å bygge en rabatt mot gangfelt og legge sykkelvegen bak rabatten. Dette gir gående som venter på grønt lys en trygg plass å stå mens de venter. Dette vil kreve en utvidelse av vegarealet som medfører utsprengning i fjell i bakkant. På sikt bør gang- og sykkelvegen utvides og ombygges til sykkelveg med fortau.