Tenk Tromsø: Vil vite hvordan du reiser

— Tenk Tromsø er i gang med en større reisevaneundersøkelse for å kartlegge hvordan vi kjører, går, sykler og reiser kollektivt i byen.

Byutredningen for Tromsø er klar

— Adressen til byens nye innbyggere kan bli like viktig som reisevanene - hvis Tromsø skal få en byvekstavtale med staten.

Bompenger for raskere og enklere reiser i Tromsø

— Statens vegvesen har utredet alternative bomringsystem som kan være med på å finansiere tiltakene som skal gjøre det lettere å gå, sykle og reise kollektivt i Tromsø.

Konseptvalgutredning til høring

— Vegvalg Tromsø, konseptvalgutredninga (KVU) sendes nå til høring hos offentlige etater og interesseorganisasjoner.