Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Jeg viser til kronikk i Tønsbergs Blad den 14. januar i år. Der kommer Carl Lexow med synspunkter, påstander og spørsmål tilknyttet Statens vegvesens arbeid med konseptvalgutredningen for Tønsbergregionen. Utredningen er nå på høring og det blir derfor ikke riktig at Statens vegvesen går inn i debatten om valg av løsning, men vi ser behov for å oppklare noen av de spørsmål som Carl Lexow stiller.

av Tore Kaurin, avdelingsdirektør, Statens vegvesen Region sør

  1. Dette er en statlig utredning bestilt av Samferdselsdepartementet. Anbefalingen står derfor fullt og helt for Statens vegvesens regning. Den er ikke presset gjennom av noen utenfor vår etat. Anbefalingen vår er ikke et resultat av at ”noen har snakket sammen”. Den er basert på de delutredninger som er gjort og de avveininger som framgår av rapporten. Undervegs i prosessen har vi hatt møter i en bredt sammensatt samarbeidsgruppe hvor også pressen har vært invitert. I denne prosessen har det kommet fram viktige synspunkter som har vært nyttige i forhold til utredningen. I tillegg har vi vært invitert inn i en rekke fora og redegjort for arbeidet og fått synspunkter. Ingen av ordførerne har ”hatt hånda på rattet” i vårt arbeid eller vår anbefaling, men de – og mange andre - har vært med i samarbeidsgruppa og selvsagt kommet med verdifulle synspunkter undervegs på linje med mange andre som har medvirket.
  2. Det er feil når Lexow hevder at storting/regjering eller departement ikke har overprøvd Statens vegvesens forslag. Ett av flere eksempler på dette er E18 forbi Larvik hvor Vegvesenet anbefalte en veg i dagen/kort tunnel, men hvor regjeringen gikk inn for en lang tunnel som var 250 mill.kr dyrere enn vårt forslag. Et annet eksempel er KVU for E18 på strekningen Langangen – Grimstad hvor vi forkastet et ytre alternativ over Eidangerfjorden, mens regjeringen tok dette inn igjen.
  3. Kostnadsoverslagene i KVU Tønsbergregionen er svært usikre fordi utredningen er på et overordnet nivå. Lexow hevder at vi har underbudsjettert med 43 prosent. Dette tallet er helt ukjent for oss og vi vet ikke hvor eller hvordan dette tallet har oppstått.
  4. Planleggingsprosessen nå har ikke vært hermetisk lukket for innsyn. Organisasjonsplanen for prosjektet viser at det ikke er tilfelle. I tillegg har det i oppstarten og undervegs i arbeidet blitt avholdt verksteder og workshops hvor næringsliv, foreninger og politikere har vært aktivt med. I tillegg har flere av oss vært i utallige foreninger og lag og redegjort for arbeidet.
    Vi ser nå fram til en åpen, konstruktiv og god høringsrunde.

Uten at det har noe med innlegget til Lexow å gjøre, gjør vi også oppmerksom på at de ulike bruløsninger som er tegnet ut og publisert i Tønsbergs Blad, ikke er bestilt av oss. Vi har ikke tegnet inn noen bruløsninger fordi vi nå er på et prinsipielt nivå. Så får vi se hva den endelige beslutning blir før vi går videre i planleggingen.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark