Stor trafikkvekst gir behov for å utvide Væretunnelen

— Trafikkveksten på E6 mellom Trondheim og Stjørdal er langt større enn det som tidligere har vært beregnet. Væretunnelen må innen få år utvides med nytt løp for å imøtekomme internasjonale sikkerhetskrav.

Samarbeider om planløsninger i Malvik kommune

— I Svebergområdet i Malvik er det planlagt mye ny bebyggelse langs E6 samtidig som det skal etableres en ny lokalveg fra Hommelvik til Sveberg. Krysset med overgangsbru må utvides for å få plass til en ny firefelts motorveg. Foreløpige skisser over mulig kryssutvidelse viser at en ny veg vil komme i konflikt med både eksisterende og nye nærings- og byggeområder.

Større trafikk på E6 om sommeren

— Tellinger viser at det er flere biler på E6 fra Ranheim til Værnes i juni, juli og august enn det er ellers i året.

Felles befaring for veg og jernbane på Hellstranda

— Statens vegvesen og Jernbaneverket trosset regnværet og dro denne uka sammen på befaring for å se på muligheter for utvidelse av E6 gjennom Helltunnelen og ny veg- og jernbaneløsning fra Skatval til Åsen.

Første befaring unnagjort

— Torsdag i forrige uke var en del av prosjektgruppa fra Statens vegvesen som skal jobbe med forprosjektet E6 Ranheim - Værnes på befaring.