Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Jernbaneverket trosset regnværet og dro denne uka sammen på befaring for å se på muligheter for utvidelse av E6 gjennom Helltunnelen og ny veg- og jernbaneløsning fra Skatval til Åsen.

Arbeidet med forprosjektet Ranheim-Værnes er godt i gang. I tillegg er det igangsatt et tilsvarende forprosjekt på strekningen Skatval-Åsen. Fagfolkene i Statens vegvesen skal finne ut om det er teknisk mulig å bygge en gjennomgående firefelts E6 på strekningen. Den biten som byr på de største utfordringene er Helltunnelen. Målet med befaringen var å se på mulighetene for å utvide Helltunnelen med et nytt tunnelløp. I tillegg ble det gjort en befaring fra Skatval til Åsen for å se på muligheter til å få ny veg- og jernbanetrasé forbi Langstein og Vuddudalen. Under befaringen ble det gitt informasjon om strategisk arbeid for å få bevilgninger til strekningen.  

To tunneler tett i tett ved Hellstranda

Helltunnelen ble åpnet for trafikk i 1995. Nå kjører over 14 000 biler gjennom tunnelen hver dag, og det vil om ikke mange år bli behov for å dele trafikken i to tunnelløp; et for sørgående trafikk og et for nordgående trafikk. Gevingåsen jernbanetunnel ble åpnet for togtrafikk for snart et år siden. Den starter nærmere sjøkanten i Hommelvik enn biltunnelen, men krysser den på et punkt og ender opp noen meter øst for Helltunnelen.

I reguleringsplanen for Gevingåsen tunnel er det holdt av plass til en rømningstunnel langs jernbanetunnelen. Deler av den er sprengt ut, i tillegg er det sprengt ut en kort rømningspassasje til Helltunnelen for å sikre evakueringsmuligheter ved brann eller andre ulykker. Hvis jernbanen senere skal utvides til to spor på strekningen, vil det bli behov for å bruke arealet som er holdt av til rømningstunnel, for å drive et nytt tunnelløp. Området som er holdt av til rømningstunnelen er på vestsiden av jernbanetunnelen (mot sjøsiden) og ligger altså mellom Gevingåsen tunnel og Helltunnelen.

Se kart som viser alternativene for nye Helltunnelen

Alt er mulig med godt samarbeid mellom transportetatene

Det er trangt i utløpet mellom dagens veg- og jernbanetunnel på Hellstranda. Stemningen på befaringen var allikevel at det finnes muligheter til å føre et nytt tunnelløp for E6 mellom Helltunnelen og Gevingåsen tunnel. Hvis ny vegtunnel bygges i mellom veg- og jernbanelinjene vil vi oppnå en konsentrert transportåre med tilhørende arealmessige fordeler. I anleggsperioden må det da bygges midlertidige overgangsbruer for å få tilgang til nødvendige rigg- og anleggsområder utenfor strekningen.

En annen mulighet er å plassere det nye tunnelløpet vest for dagens Helltunnel, mot sjøsiden. Ved Hellstranda må det fylles ut for å etablere nytt landareal som i tillegg til veg skal romme et anleggsbelte som senere kan omdisponeres til friluftsareal med tursti. Sandfærhus bru må utvides for å få plass til en fremtidig firefelts motorveg. Dersom nytt løp for Helltunnelen legges på sjøsiden av dagens trasé er det også logisk at brua utvides nedstrøms for dagens. Dette vil igjen utløpe behov for å utvide selve Værneskrysset.

Jernbanesporet som i dag går fra Hell til Muruvik har en funksjon i dagens godsdistribusjon. En idé som ble luftet på befaringen er å gjøre det gamle jernbanesporet langs sjøen om til en fremtidig gang- og sykkelveg.

En koordinering hvor både det nye tunnelløpet til biltrafikken og et fremtidig dobbeltspor for togtrafikken sprenges ut samtidig med samarbeid om riggområdene vil være hensiktsmessig. Dagens trafikkgrunnlag tilsier at nytt løp på E6 vil være nødvendig i nær fremtid for å få en tilstrekkelig kapasitet på E6. Nytt dobbeltspor for jernbane synes å ligge langt fram i tid.

Forprosjektet ferdig i år

Etter befaringen jobbes det videre med å finne fordeler, ulemper og forutsetninger for et nytt løp av Helltunnelen. Første oppgave blir å få informasjon om grunnlaget som lå til grunn for beslutningene om plassering av Gevingsåsen jernbanetunnel og ny jernbanebru over Stjørdalselva. Det gode samarbeidet med Jernbaneverket fortsetter også på strekningen nord for Stjørdal.

Forprosjektet skal ferdigstille sin rapport før årsskiftet. Der skal alternativer for nye løp i de tre tunnelene på E6-strekningen fra Ranheim til Værnes skisseres, utvidelse av bruene og premisser for utvidelse av resten av vegen til fire felt beskrives på et overordnet nivå. Ordinært planarbeid starter opp neste år.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag