Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Studenter har brukt sommerjobben sin i Statens vegvesen og masteroppgaven sin på å ta for seg mulighetene for E6-strekningen. Deres funn er verdifulle i det videre planarbeidet.

Det var i påvente av regjeringens vedtak av konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Trondheim–Steinkjer at studentene arbeidet på strekningen fra januar til september i år. De har gjort vurderinger av hvilken vegstandard som er aktuell og har utarbeidet trasealternativer.

Statens vegvesen har sammen med studentene vært på befaringer i området og sett på dagens veg og terrenget rundt.

Studentenes arbeid er viktig input til fremtidige diskusjoner om hva som skal planlegges videre på strekningen, hvilken standardklasse som er den riktige på enkelte steder og hvilke trasealternativer som er aktuelle.

Vegvesenets arbeid på strekningen denne høsten vil i tillegg til kvalitetssikring av studentarbeidet bestå av befaringer og overordnede vurderinger av om grunnforholdene og bergkvaliteten gjør det mulig å bygge vegen. Arbeidet med en hydrologisk analyse skal igangsettes.

Kvithammar - Langstein- Vuddudalen
Vegplanlegger Fredrik Hausmann fra NTNU skrev våren 2012 masteroppgave om muligheter for å utbedre dagens E6 fra Kvithammar til Åsen med en utbedringsstandard der det legges til rette for en fremtidig kjørehastighet på 80 km/t.

Forbordsfjellet og omlegging forbi Åsen sentrum
Student i vegfag Eirin Fjærtoft fra NTNU brukte sommerjobben sin til å se på mulige traseer for vegtunnel gjennom Forbordsfjellet. Sammen med student i landskapsarkitektur Marte Veie fra UMB var hun på befaring for å se hvordan ny E6 kan legges over dyrkamark øst for Åsen sentrum.

Erfaringsbasert masterstudie ved NTNU for ansatte i Vegvesenet og Jernbaneverket har også KVU- strekningen Kvithammar – Åsen som case for semesterets tema på prissatte og ikke prissatte kostnader av samferdselsanlegg.

Befaring erfaringsbasert master
Befaring for studentene som tar erfaringsbasert masterstudie for veg og bane. Stopp ved Skatval kirke (foto: Ivar Horvli).

Befaring for studentene som tar erfaringsbasert masterstudie for veg og bane. Stopp ved Skatval kirke (foto: Ivar Horvli).

Studenter på befaring ved Åsen
Befaring med stopp på landbruksveg ved Stokkberget øst for Åsen sentrum. Vegplanlegger Eirin Fjærtoft fra NTNU til venstre og landskapsarkitektstudent Marte Veie fra UMB til Høyre (foto: Hilde Marie Prestvik).

Befaring med stopp på landbruksveg ved Stokkberget øst for Åsen sentrum. Vegplanlegger Eirin Fjærtoft fra NTNU til venstre og landskapsarkitektstudent Marte Veie fra UMB til Høyre (foto: Hilde Marie Prestvik).

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag