Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Stort utbyggingspress i Trondheimsregionen gjør oppgradering til en helhetlig motorvegstandard fra Ranheim til Værnes utfordrende.

Vegvesenets arbeid med å finne aktuell trasé for en sammenhengende firefelts motorveg mellom Reppekrysset i Trondheim og Værneskrysset i Stjørdal har kommet i gang. Arbeidet har avdekket at det på deler av strekningen foreligger planer for nye byggeområder og pågående byggeprosjekter nær inntil eksisterende E6. Bestillingen er å vurdere arealbehov for en ny veg der det kan tillates en fartsgrense på 100 km/t og der fremtidig vegtrasé vil være rett, uten for mange svinger. Dagens europaveg må rettes ut på mange partier for å oppnå en slik standard. Vegstandard med hastighet på 90 km/t krever minste radius på 450, hvilket innebærer at utvidelse av dagens veg er enklere.

 Må unngå at mulige traseer bygges igjen

Alle tunnelene må få nye løp og nesten alle kryssområdene på strekningen må også bygges om for å oppnå ny veg med tillatt kjørehastighet på 90 eller 100 km/t. Planlagte byggeområder langs dagens trasé kan begrense mulige løsninger for en sammenhengende motorveg fra Trondheim til Værnes. 50 meters byggegrense fra dagens E6 er slett ikke nok. I tillegg til nytt fremtidig vegareal vil byggearbeidet kreve store arealer når overgangsbruer i kryss skal bygges og det skal bli nye ramper til E6. Arealavklaringer for en fremtidig trasé haster slik at mulige traséalternativer ikke bygges igjen.

Viktig med dialog for å sikre plassen

Vegvesenet innleder dialog med kommunene, trondheimsregionen og fylkeskommunene for å finne løsninger på hvordan fremtidig trasé til E6 kan sikres med det store utbyggingspresset som er langs strekningen i dag. Skal vi få en sammenhengende motorveg er det noen utbyggere som må vente før de kan sette i gang byggeprosjektene sine.

Steder som krever særskilt samarbeid med kommuner og grunneiere er Være i Trondheim, Svebergkrysset i Malvik og Hell i Stjørdal.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag